REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2617
Tytuł: Struktura akcjonariatu spółki a atrakcyjność inwestycji na rynku akcji GPW w Warszawie
Inne tytuły: Shareholding structure and attractiveness of investing in WSE-listed companies
Autorzy: Marcinkiewicz, Jacek
Kilon, Jarosław
Słowa kluczowe: rynek kapitałowy
giełda papierów wartościowych
zyskowność inwestycji
struktura akcjonariatu
capital market
stock exchange
investment attractiveness
shareholding structure
Data wydania: 2014
Data dodania: 12-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (69) 2014, s. 207-220
Abstrakt: Głównym celem niniejszego opracowania jest dokonanie pogłębionej analizy atrakcyjności inwestycji w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W artykule podjęto próbę klasyfikacji spółek notowanych na GPW ze względu na obecność wybranych inwestorów kluczowych w akcjonariacie, a następnie oceny zyskowności inwestycji w ich akcje. W przedstawionym badaniu zastosowano, odmienne od klasycznego, kryterium klasyfikacji spółek, abstrahując od typowego grupowania walorów bazującego na składzie przekrojowych lub branżowych indeksów giełdowych. Przeprowadzona na podstawie danych historycznych analiza wskazała na relatywnie wysoką stopę zwrotu z inwestycji na GPW, jak również wysokie ryzyko inwestycji. Wnikliwa analiza szerokiego spektrum spółek ukazała istotną statystycznie zależność pomiędzy obecnością wybranych podmiotów w akcjonariacie spółki a rynkową charakterystyką inwestycji w akcje.
The main aim of this paper is to conduct an in-depth analysis of the economic attractiveness of investing in the shares of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The author attempts to classify these companies according to the presence of selected key investors in the shareholding structure and then goes on to assess the attractiveness of investing in the shares under analysis. Apart from the typical grouping of shares based on the composition of wide or sectoral indices, some non-classical criteria for the classification of companies have been used. An analysis carried out on the basis of historical data indicates a relatively high rate of return on investment on the Warsaw Stock Exchange, and a high investment risk as well. In-depth analysis taking into account a broad spectrum of companies reveals a statistically significant dependence between the presence of selected entities in the shareholding structure of a company and the market characteristics of investments in equities.
Afiliacja: dr Jacek Marcinkiewicz – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
dr Jarosław Kilon – Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
E-mail: Jacek Marcinkiewicz - marcinkiewicz_j@o2.pl
Jarosław Kilon – jaroslaw.kilon@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/2617
DOI: 10.15290/ose.2014.03.69.14
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 3(69)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
14_Jacek Marcinkiewicz.pdf256,01 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.