REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2601
Tytuł: Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju – polskie doświadczenia
Inne tytuły: Selected problems of measurement methodology of new development paradigm: Polish experiences
Autorzy: Borys, Tadeusz
Słowa kluczowe: metodologia
paradygmat
rozwój zintegrowany
pomiar
rozwój zintegrowany
methodology
paradigm
measurement
integrated development
Data wydania: 2014
Data dodania: 9-mar-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (69) 2014, s. 3-21
Abstrakt: W artykule dokonano próby podsumowania dotychczasowych polskich doświadczeń w tworzeniu podstaw metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju, nazywanego w artykule rozwojem zintegrowanym. Przyjęto założenie, że konkretyzacja i pomiar rozwoju to pojęcia ściśle ze sobą powiązane. Podstawą metodologiczną tworzenia zestawów wskaźników dla nowego paradygmatu rozwoju jest właśnie różnego typu operacjonalizacja. Służy ona monitorowaniu realizacji wielu dokumentów planistycznych, opracowywanych na różnych poziomach zarządzania rozwojem (lokalnym, regionalnym, krajowym itd.) przez określenie dla każdego poziomu uzgodnionego i dobrze określonego zestawu mierników. W artykule tym sformułowano odpowiedzi na następujące, ważne pytania. Jaka jest mapa drogowa polskich doświadczeń w pomiarze nowego paradygmatu rozwoju? Jakie jest odniesienie tej polskiej mapy do doświadczeń międzynarodowych i umownie wydzielonych etapów ewolucji podejścia do nowego paradygmatu? Jaki jest stan i główne problemy metodologiczne związane z pomiarem nowego paradygmatu? Co obecnie można uznać w tej metodologii za względnie ustabilizowane i jakie problemy można przyjąć za nadal otwarte?
The paper attempts to summarize the existing Polish experiences in creating the foundations of a methodology for measuring the new development paradigm, here referred to as integrated development. It was assumed that both the embodiment and measurement of development represent closely related terms. A methodological basis for the sets of measures for the new development paradigm is provided by various types of operationalization. They are used to monitor the implementation of numerous planning documents, prepared at different levels (local, regional, national etc.), by means of identifying sets of measures, agreed upon and well defined for each level. The paper offers answers to the following important questions: What is the road map of Polish experiences in measuring the new development paradigm? How does this Polish map relate to international experiences and conventionally distinguished stages of evolution in the approach to this paradigm? What is the status and major methodological problems related with the measurement of the new paradigm? What elements of the methodology can currently be considered relatively stable and which problems must be regarded as unresolved?
Afiliacja: prof. dr hab. Tadeusz Borys – Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: tadeusz.borys@ue.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2601
DOI: 10.15290/ose.2014.03.69.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 3(69)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01_Tadeusz BORYS.pdf294,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.