REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2595
Tytuł: Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność gospodarki na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej
Inne tytuły: International technology transfer and national innovation performance on the example of the People’s Republic of China
Autorzy: Roszkowska, Dorota
Promotor(rzy): Ciborowski, Robert Władysław
Słowa kluczowe: międzynarodowy transfer technologii
international technology transfer
innowacje
innovation
innowacyjność gospodarki
national innovation performance
gospodarka chińska
Chinese economy
rozwój gospodarczy
economic development
Data wydania: 12-sty-2015
Data dodania: 18-lut-2015
Abstrakt: Głównym celem badawczym rozprawy doktorskiej jest ocena efektywności procesu MTT w gospodarce chińskiej, rozumianej jako oddziaływanie MTT na podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki. Celami szczegółowymi pracy są: analiza wielkości i struktury MTT do gospodarki chińskiej, ocena poziomu innowacyjności gospodarki chińskiej oraz analiza czynników wpływających na dynamikę, strukturę i efektywność międzynarodowego transferu technologii do ChRL. W pracy przeanalizowano wpływ uwarunkowań międzynarodowych, polityki gospodarczej, w tym szczególnie zagranicznej polityki ekonomicznej, polityki innowacyjnej, oraz systemu instytucjonalnego na napływ, absorpcję i adaptację technologii w gospodarce chińskiej. Zastosowane metody badawcze obejmują analizę opisową, analizę danych statystycznych, modelowanie miękkie. Autorka dowodzi, że międzynarodowych transfer technologii (MTT) wpłynął na podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki chińskiej, mierzonej przy wykorzystaniu opracowanej na potrzeby rozprawy metodologii badawczej. W pracy wykazano, że kluczowymi czynnikami napływu technologii do Chin były efektywne instrumenty polityki handlowej i fiskalnej. Polityka innowacyjna Chin, oparta na dwutorowej strategii innowacji, tj. jednoczesnym wsparciu działalności B+R oraz MTT, w tym szczególnie BIZ, okazała się skutecznym mechanizmem zamykania luki technologicznej. Wykazano, że MTT uznać należy za skuteczny instrument wzrostu poziomu innowacyjności gospodarek rozwijających się.
The main aim of the doctoral thesis is an assessment of the effectiveness of the process of ITT in the Chinese economy. The effectiveness is understood as the influence of ITT on the innovation performance of the economy (country’s innovativeness). Secondary objectives of the doctoral thesis are: the analysis of size and structure of ITT to the Chinese economy, the assessment of Chinese economy’s innovativeness and the analysis of factors affecting the dynamics, structure and effectiveness of ITT to the PRC. The study analyzes the impact of international economic environment, economic policy, in particular foreign economic policy, innovation policy and institutional system, on the inflow, absorption and adaptation of foreign technology in the Chinese economy. The research methods used include descriptive analysis, statistical data analysis, soft modeling. The author argues that the international technology transfer (ITT) contributed to raising the innovativeness of the Chinese economy, measured using the methodology developed for the purpose of doctoral research work. The thesis demonstrated that the key factors for the inflow of technology to China are: effective instruments of trade and fiscal policy. China's innovation policy, based on a dual strategy of innovation (what means that at the same time are R & D activities and ITT, particularly FDI, supported), has proved to be an effective mechanism for closing the technological gap. It has been shown that ITT should be regarded as an effective instrument to improve national innovation performance (innovativeness) of developing economies.
Opis: Wydział Ekonomii i Zarządzania.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2595
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Doktorat Dorota Roszkowska.pdf2,2 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.