REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2576
Tytuł: Letter-name spelling in Polish and English: Different languages, the same strategy (?)
Inne tytuły: Tähenime järgi kirjutamine poola ja inglise keeles: eri keeled, sama strateegia (?)
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Krasowicz-Kupis, Grażyna
Wiejak, Katarzyna
Bogdanowicz, Katarzyna
Słowa kluczowe: psycholinguistics
invented spelling
early spelling development
error analysis
Polish language
psycholingwistyka
pismo małych dzieci
rozwój wczesnych umiejętności pisania
analiza błędów
język polski
psühholingvistika
suunatud häälimine
varane õigekirja areng
veaanalüüs
poola keel
Data wydania: 2014
Data dodania: 13-lut-2015
Wydawca: Tallinn University
Źródło: Studies in Language Acquisition, Learning, and Corpora, red. Krista Kerge, Tallin 2014, s. 119-141
Abstrakt: Previous research on children’s invented spelling observed that children can use the name of a letter to code two successive phonemes in a word (e.g. CR ‘car’). This study presents some research results on Polish invented spelling and describes an investigation into the development of early literacy. Our aim is to characterize mistakes made by Polish children at the beginning of school and compare the letter-name spelling strategy in Polish and English languages. The results confirm that this strategy is very much used by Polish children. A comparison of two characteristic misspellings: Polish-speaking children (RBA ‘ryba’ – fish) and English-speaking children (HLP ‘help’) show that the ways of access to literacy (teaching the name of letters vs. phonological training) have a fundamental significance to preschoolers’ conception of the grapheme-phoneme correspondences.
Badania nad pismem małych dzieci dowodzą, że dzieci wykorzystują nazwę litery do zapisania dwóch sąsiadujących fonemów (np. CR 'car'). W artykule zaprezentowano wyniki badań nad rozwojem wczesnych umiejętności pisania dzieci polskojęzycznych. Celem tekstu jest charakterystyka błędów popełnianych przez polskie dzieci na początku edukacji szkolnej i porównanie strategii posługiwania się nazwą litery w języku polskim i angielskim. Porównanie charakterystycznych błędów dzieci polsko- (RBA 'ryba') i anglojęzycznych (HLP 'help') dowodzi, że sposób inicjacji w istotę pisma (nauka nazw liter vs. trening fonologiczny) mają istotne znaczenie dla dziecięcych wyobrażeń na temat zależności między grafemem a fonemem.
Varasemad laste suunatud kirjutamise uuringud on näidanud, et lapsed võivad foneemi õnnestunud kodeerimiseks kasutada tähenime (nt ingl CR ‘car’). Artiklis on esitatud mõned tulemused poola keele suunatud häälimise uurimisest ja kirjeldatud varase kirjaoskuse arengut. Eesmärgiks on kirjeldada vigu, mida poola lapsed teevad kooli minnes ja võrrelda tähenime häälimise strateegia levimust poola ja inglise keeles. Kahe keele võrdlus kinnitab, et see strateegia on poola keeles ulatuslikult kasutusel. Kahe ilmekaima väärkirjutuse – poola RBA ’ryba’ ehk kala ja inglise HLP ‘help’ ehk aita – võrdlus näitab, et kirjaoskuse saavutamise moodusel ehk sellel, kas õpetatakse lugema tähenimedega või fonoloogiliselt, on suur tähtsus koolieelikute oskusel grafeeme ja foneeme hiljem vastavusse seada.
Afiliacja: Elżbieta Awramiuk - University of Białystok, Poland,
Grażyna Krasowicz-Kupis - Educational Research Institute, Warsaw,
Katarzyna Wiejak - Maria Curie-Skłodowska University, Lublin,
Katarzyna Bogdanowicz - Educational Research Institute, Warsaw
URI: http://hdl.handle.net/11320/2576
ISSN: 1736-8804
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
EKKI_toimetised-16_e-versioon, _lingitud s 119 - 141.pdf298,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)