REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2423
Tytuł: The Evolution of State Aid Policy in Poland in the Light of Experience of EU Member States
Autorzy: Wójtowicz, Katarzyna
Data wydania: 2009
Data dodania: 29-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 5, 2009, s. 540-554
Abstrakt: Artykuł jest próbą oceny rozwoju polityki pomocy publicznej w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. W szczególności prezentuje prawne determinanty tej pomocy począwszy od klauzul zawartych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejska i regulacjach Komisji Europejskiej. Obejmuje także charakterystykę porównawczą pomocy publicznej przyznanej w krajach UE i w Polsce pod względem wielkości wsparcia, jej przedmiotu – pomoc horyzontalna, regionalna i sektorowa, czy też ze względu na jej formy - bezpośrednią i pośrednią. Główny wniosek płynący z rozważań stanowi, że po akcesji do UE, Polska szeroko przystosowała politykę pomocy publicznej do standardów prawa unijnego i do praktyki innych państw członkowskich. Oceniając postęp Polski w tej dziedzinie, nie powinno się lekceważyć specyficznych czynników, do których należą: po pierwsze - niedobór środków publicznych przeznaczonych na wsparcie, co skutkuje silnym współzawodnictwem pomiędzy różnymi podmiotami i beneficjentami; po drugie – wielki zakres potrzeb o charakterze socjalnym i ekonomicznym, które wymagają finansowania ze strony państwa i które skutkują wysoką skalą bezrobocia, osłabieniem strukturalnym sektora małych i średnich przedsiębiorstw lub niekompletnym procesem restrukturyzacji.
Afiliacja: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
URI: http://hdl.handle.net/11320/2423
DOI: 10.15290/bsp.2009.05.56
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2009, Z. 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_5_2009_Wojtowicz.pdf300,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.