REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2148
Tytuł: Medium-term budgetary frameworks in the light of Council Directive 2011/85/EU as a basic of multiannual financial planning in member states
Inne tytuły: Średniookresowe ramy budżetowe w świetle Dyrektywy Rady 2011/85/UE jako podstawa wieloletniego planowania finansowego w państwach członkowskich
Autorzy: Tyniewicki, Marcin
Słowa kluczowe: średniookresowe ramy budżetowe
wieloletnie ramy finansowe
programy stabilności i zbieżności
wieloletnie planowanie finansowe
implementacja (transpozycja) dyrektywy
medium-term budgetary frameworks
multiannual fi nancial frameworks
stability and convergence programmes
multiannual fi nancial planning
Directive implementation (transposition)
Data wydania: 2014
Data dodania: 11-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 16, 2014, s. 23-35
Abstrakt: Początkowo Unia Europejska nie wymagała od państw członkowskich stosowania reguł planowania wieloletniego w zarządzaniu ich finansami publicznymi. Sytuacja ta jednak zaczęła się zmieniać wraz ze wzrostem kompetencji UE oraz ówczesnych Wspólnot Europejskich, uzyskiwanych w kolejnych dziedzinach życia i w związku z tym potrzebą reform jej struktur oraz zasad działania. Nie bez znaczenia było również przyjęcie w 1992 r. Traktatu z Maastricht i utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW). Intensyfikacja działań w tym zakresie jest zauważalna w ostatnich latach. Można stwierdzić, że punktem kulminacyjnym było uchwalenie w dniu 8 listopada 2011 r. dyrektywy nr 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Na podstawie tego aktu bezpośrednio nałożono na nie obowiązek wprowadzenia do ich systemów prawnych reguł wieloletniego planowania budżetowego. Jednakże planowanie to w założeniu UE nie miało być celem samym w sobie, a tylko instrumentem do osiągnięcia innych, o wiele bardziej istotnych celów, które powinny odnosić się zarówno do poszczególnych państw członkowskich, jak i do całej UE, o czym dalej będzie jeszcze mowa. Niniejszy referat ma na celu przedstawienie najważniejszych założeń powoływanej dyrektywy 2011/85/UE oraz dokonanie jej interpretacji, w szczególności mając na uwadze instytucję średniookresowych ram budżetowych. Ponadto autor, na podstawie przeprowadzonej analizy, postara się odpowiedzieć na pytanie, na czym polega istota obowiązku konstruowania powoływanych ram budżetowych przez państwa członkowskie.
Afiliacja: University of Białystok
Sponsorzy: This Article was prepared within the framework of the project financed by the National Science Centre granted on the basis of decision no. DEC-2011/01/B/HS5/03357.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2148
DOI: 10.15290/bsp.2014.16.02
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_16_2014_Tyniewicki.pdf320,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)