REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2133
Tytuł: Annuality and multi-annuality in the public finances of selected European countries – before Council Directive 2011/85/EU
Inne tytuły: Roczność i wieloletniość w finansach publicznych wybranych krajów europejskich – przed wydaniem Dyrektywy Rady 2011/85/UE
Autorzy: Ruśkowski, Eugeniusz
Słowa kluczowe: roczność budżetowa
wieloletniość budżetowa
średniookresowe ramy budżetowe
wieloletni plan finansowy
Dyrektywa Rady 2011/85/UE
budget annuality
budget multi-annuality
medium-term budgetary frameworks
multiannual fi nancial plan
Council Directive 2011/85/UE
Data wydania: 2014
Data dodania: 9-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 16, 2014, s. 9-22
Abstrakt: W przedmiotowym artykule przedstawiono problem stosunku zasady roczności budżetu do wieloletniego prawa finansowego, zarówno w ujęciu doktrynalnym, jak i jego realizacji w zarządzaniu finansami publicznymi poszczególnych krajów. Powstaje z tego obraz dominacji zasady roczności budżetu do lat dziewięćdziesiątych XX w. oraz jej uzupełniania początkowo fragmentarycznymi, a potem całościowymi wieloletnimi planami finansowymi w późniejszych latach. Analiza sytuacji wybranych krajów europejskich w 2011 r. pokazuje, że wiele z nich ma już wyodrębnione, wieloletnie plany finansowe (a często także budżety zadaniowe) i zasadę roczności budżetu można w nich rozpatrywać w ramach zasady prawnej wieloletniego planowania finansowego. Istnieją jednak poważne różnice między poszczególnymi krajami w tym zakresie. Dlatego wydanie dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich należy traktować jako nowy impuls rozwoju i ujednolicenia wieloletniego planowania finansowego w skali UE. Wieloletnie planowanie finansowe oraz jego stosunek do roczności budżetu będą jednak odtąd elementem szerszej polityki koordynacji finansowej i nadzoru budżetowego ze strony UE oraz porządkowania zarządzania finansami publicznymi i ich dyscyplinowania w poszczególnych krajach członkowskich.
Afiliacja: University of Białystok
Sponsorzy: This Article was prepared within the framework of the project financed by the National Science Centre granted on the basis of decision no. DEC-2011/01/B/HS5/03357.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2133
DOI: 10.15290/bsp.2014.16.01
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_16_2014_Ruskowski.pdf291,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)