REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2067
Tytuł: Analiza lokalnego rynku pracy powiatu jarocińskiego
Inne tytuły: Analysis of Local Labour Market in Jarocin District
Autorzy: Buchwald, Tomasz
Ginter, Michał
Słowa kluczowe: rynek pracy
bezrobocie
podmioty gospodarcze
dojazdy do pracy
the labour market
unemployment
business entities
commuting to work
Data wydania: 2014
Data dodania: 4-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (68) 2014, s.183-199
Abstrakt: Badanie dotyczące analizy lokalnych rynków pracy pokazało, że aktywność zawodowa ludności w latach 2006 – 2011, mimo powolnego wzrostu, nie osiągnęła poziomu występującego w krajach Unii Europejskiej. Istnieje duże zróżnicowanie na powiatowych rynkach pracy, spowodowane w dużej mierze uwarunkowaniami historycznymi. Najgorsza sytuacja panuje na obszarach Polski Wschodniej i Północno-Zachodniej. Cechą charakterystyczną polskich przemian gospodarczych jest stopniowy wzrost znaczenia dużych ośrodków regionalnych, z jednoczesnym pozbawieniem znaczenia ośrodków lokalnych. Badania przeprowadzone dla powiatu jarocińskiego potwierdziły istnienie problemu z wejściem na rynek pracy ludzi młodych z wykształceniem wyższym. Wzrosła mobilność przestrzenna ludności powiatu, co oznacza, że zwiększyła się skłonność do poszukiwania pracy nie tylko w miejscu zamieszkania, ale także poza nim.
Analysis of the local labour market proves that professional activity of the population in 2006 – 2011, although showing a slow growth, did not approach the level observed in the EU. There are con-siderable disparities between particular districts’ labour markets, due mainly to historical factors. The situation is the worst in the eastern and northwestern Poland. The Polish economic transformation is characterized by a gradual growth of the importance of large cities and a decline of provincial towns. The research conducted for Jarocin district confirms the difficulties which young people with higher education have on the labour market. The spatial mobility of the district’s inhabitants has increased, which means that people are more and more ready to seek employment away from home.
Afiliacja: mgr Tomasz Buchwald – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Michał Ginter – doktorant, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
E-mail: Tomasz Buchwald – xstom@wp.pl; mgr Michał
michal.ginter@ue. poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2067
DOI: 10.15290/ose.2014.02.68.14
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 2(68)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
14_Tomasz BUCHWALD.pdf407,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.