REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1853
Tytuł: Полацкi летапiсец а. Iгнацiй Сцябельскi аб мiтрапалiце Рыгору Цамблаку
Inne tytuły: Połocki kronikarz o. Ignatij Stebielskij o metropolicie Grigoriju Cambłaku
The chronicler from Polotsk Ignatiy Stebielskiy about metropolita Grigoriy Tsamblak
Autorzy: Labyntsev, Yury
Shchavinskaya, Larisa
Słowa kluczowe: Юрый Лабынцаў
Ларыса Шчавiнская
cerkiew greko-katolicka
order bazyliański
utwory historyczno-teologiczne
kult Paraskiewy Tyrnowskiej i Paraskiewy Połockiej
działalność cerkiewna Grigorija Camblaka
Greek Catholic Church
Bazilian order
historical-theological works
Paraskiev Tyrnovska’s cult
Paraskiev Polotska’s cult
Grigoriy Tsamblak’s sacred activities
Data wydania: 2013
Data dodania: 13-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 375-381
Abstrakt: Order św. Wasyla Wielkiego, który powstał na początku XVII wieku, zdobył popularność na ziemiach białoruskich i ukraińskich Rzeczypospolitej. Duża liczba przedstawicieli orderu i ich działalność są do tej pory praktycznie nieznane, mimo ich istotnego wkładu w rozwijanie zarówno cerkiewnej, jak i świeckiej kultury i literatury wielu narodowości europejskich, zwłaszcza ukraińskiej i białoruskiej. Do grupy tej należy zaliczyć o. Ignacego Stebielskiego. Szczegółowa analiza jego prac pozwala scharakteryzować metody stosowane przez księgarza/bibliofila w XVIII wieku, opisać wykorzystane źródła, poczuć zainteresowanie konkretnymi tematami i osobami, wśród których znalazł się również metropolita Grigorij Camblak.
Order of the Saint Wasyl the Great which was introduced at the beginning of the 17th century became very popular in Belarusian and Ukrainian territory. The majority of its recipients and their creation are unknown even though they played an important role in the development of sacred and laic culture and literature in many European nations, mainly in Ukraine and Belarus. One of the most prominent representatives is Ignatiy Stebielskiy, who analyzed research approaches and methods in the works of the 17th century chronicler, his resources, and interests in certain subjects and people, metropolita Grigoriy Tsamblak being one of them.
Opis: Юрый Лабынцаў, Масква; Ларыса Шчавiнская, Масква
URI: http://hdl.handle.net/11320/1853
DOI: 10.15290/bb.2013.05.25
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Labyncaw_Szczawinskaja.pdf157,24 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.