REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1845
Tytuł: Оним «Каялы» в Ипатьевской летописи
Inne tytuły: Hydronim Kajała w Kronice Ipatijevskiej
Hydronim “Kayala” in Ipatijevskya chronicle
Autorzy: Зарембо, Людмила
Słowa kluczowe: hydronim
alegoria
skrucha
nazwa-leksem
cechy semantyczno-gramatyczne i fonetyczne
obraz kronikarza
hydronim
allegory
repentance
name-lexeme
the semantic-grammatical and phonetic features
image of chronicler
Data wydania: 2013
Data dodania: 13-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 343-373
Abstrakt: Artykuł stanowi wstępną część publikacji na temat cech semantyczno-gramatycznych i fonetycznych oraz funkcji ideowo-stylistycznych hydronimu rzeki Kajały. Dokonano przeglądu historii zagadnienia. Badacz wykorzystuje nie tylko tradycyjne podejście do tematu. Podejmuje próbę zbadania fonetyczno-semantycznej treści słowa jako centrum organizacyjnego poetyki kronikarza, zwłaszcza religijno-dydaktycznych motywów jego opowieści. Wskazano na elementy struktury epickiej i system figur poetyckich.
The article represents the first part of the book devoted to the semantic-grammatical and phonetic features, idea-stylistic functions of the name of the Kayala river. The history of the problem is summarized. The researcher applies traditional procedures of the analysis and attempts to examine phonetic-semantic content of Kayala, treating the word as an organizing center of chronicler’s poetry and religious-didactic motifs of his storytelling. Elements of epic structure, systems of poetic figures have been distinguished.
Opis: Людмила Зарембо, Минск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1845
DOI: 10.15290/bb.2013.05.24
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Zarembo.pdf302,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.