REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1799
Tytuł: Motyw Judasza w twórczości Stefana Żeromskiego (na tle epoki)
Inne tytuły: Judas theme in the works of Stephen Zeromski (based on age)
Autorzy: Sztok, Katarzyna
Promotor(rzy): Sztachelska, Jolanta
Słowa kluczowe: Judasz
Judas
Żeromski Stefan
modernizm
modernism
zdrada
betrayal
Biblia
Bible
Data wydania: 30-wrz-2014
Data dodania: 29-paź-2014
Abstrakt: W mojej pracy dokonuję próby rekonstrukcji historii ewangelicznego Judasza począwszy od zaprezentowania jego wizerunku, który upowszechnia Pismo Święte oraz wybrane apokryfy, a także inne teksty niekanoniczne, poprzez Ewangelię Judasza oraz Złotą Legendę Jakuba de Voragine, po zobrazowanie motywu Judasza w literaturze Młodej Polski. Jeśli chodzi o literaturę modernizmu, koncentruję się na: Judaszu Kasprowicza, Przeklętym Niemojewskiego, Marji z Magdali Szandlerowskiego, Marji Magdalenie Daniłowskiego, Judaszu z Kariothu Rostworowskiego oraz Judaszu Przerwy-Tetmajera. W dalszej części pracy prezentuję wątek apostoła-zdrajcy w trylogii Żeromskiego Walka z szatanem, na przykładzie Ryszarda Nienaskiego i Witolda Granowskiego, by wreszcie przejść do zilustrowania swoistej dialektyki wierności i zdrady w twórczości Żeromskiego, na podstawie nowel i opowiadań (Ananke, Siłaczka, Do swego Boga, Poganin, Echa leśne) oraz powieści i dramatów (Syzyfowe prace, Ludzie bezdomni, Popioły, Powieść o Udałym Walgierzu, Dzieje grzechu, Róża, Wierna rzeka, Uroda życia oraz Ponad śnieg bielszym się stanę). Jedynie w Nawracaniu Judasza biblijny apostoł-zdrajca nazwany zostaje z imienia, we wszystkich innych jego osoba funkcjonuje jako synonim zdrady, przybierającej najróżniejsze postacie. Analizując poszczególne utwory dzielę je na dwie grupy. W pierwszej umieszczam teksty obrazujące przestępstwa przeciwko wierze, w drugiej przeciwko człowiekowi. Efektem przeprowadzonych przeze mnie analiz jest dojście do najważniejszego wniosku: jedynie zdrada wobec sacrum jest możliwa do naprawienia, a Żeromski zdecydowanie wspiera wierność.
In my work, I make an attempt to reconstruct the history of the Gospel of Judas from presenting his image, which disseminates the Scriptures and selected apocrypha, as well as other non-canonical texts, through the Gospel of Judas and the Golden Legend of Jacob de Voragine, and illustrate the theme of Judas Young Polish literature. When it comes to literature, modernism, concentrating on: Judas of Kasprowicz, Haunted of Niemojewski, Marja of Magdala of Szandlerowski, Marja Magdalene of Danilowski, Judas of Karioth of Rostworowski and Judas of Przerwa-Tetmajer. In the following part of the paper I present topic Apostle traitor in the trilogy of Zeromski Fight with Satan, for example, Richard Nienaski and Witold Granovsky to finally move to illustrate the peculiar dialectic of fidelity and betrayal in the works Zeromski, based on the novels and short stories (Ananke, Silaczka, To his God, Pagan, Echoes forest) and novels and plays (Sisyphean work, Homeless people, Ashes, A novel about Udaly Walgierz, Story of Sin, Rose, Faithful River, Beauty of life and Whiter than snow I'll become). Only in Converting of Judas the biblical apostle the traitor is called by name, and in all his other person functions as a synonym for treason, taking on various forms. Analyzing the individual songs I share into two groups. At first I put the texts depicting a crime against the faith, in the second against man. The result of the analysis I have is to come to the most important conclusion: only a betrayal of the sacred is possible to repair and Zeromski strongly supports fidelity.
Opis: Wydział Filologiczny.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1799
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
pracadoktorska-KatarzynaSztok.pdf1,75 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.