REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/15318
Tytuł: Herbarium Pomeranicum jako przykład cyfryzacji w środowisku naukowym
Inne tytuły: Herbarium Pomeranicum as an example of digitalization in the scientific environment
Autorzy: Niedzielski, Piotr
Słowa kluczowe: cyfryzacja
zarządzanie wiedzą
digitalizacja zielników
digitization
knowledge management
digitization of herbariums
Data wydania: 2023
Data dodania: 21-wrz-2023
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 2(112) 2023, s. 105-130
Abstrakt: Cel – Przedstawienie przyjętych rozwiązań w zakresie udostępniania zintegrowanych cyfrowych zasobów zielników pomorskich dotychczas zgromadzonych w czterech zielnikach w trzech uczelniach Pomorza jako narzędzia komercjalizacji wiedzy naukowej, zaprezentowanie roli zbiorów klasycznych i cyfrowych zgromadzonych w kolekcjach poszczególnych zielników oraz ukazanie interdyscyplinarnego charakteru projektu Herbarium Pomeranicum. Metoda badań – Studium przypadku (single case study). Wnioski – Materiał zielnikowy w formie cyfrowej może dzięki współczesnym technologiom ICT być szeroko wykorzystany przez szereg interesariuszy i odegrać istotną rolę nie tylko w badaniach naukowych czy procesie dydaktycznym, ale także w ocenie stopnia zagrożenia gatunków podczas opracowywania programów zachowania bioróżnorodności w gospodarce zrównoważonej opartej o wiedzę. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Zaprezentowanie roli zbiorów klasycznych i cyfrowych zgromadzonych w kolekcjach poszczególnych zielników oraz interesariuszy cyfryzacji zbiorów naukowych w ten interdyscyplinarny charakter projektu Herbarium Pomeranicum.
Purpose – Presentation of the solutions adopted in the field of sharing the integrated digital resources of Pomeranian herbariums so far collected in four herbaria at three universities in Pomerania as a tool for commercializing scientific knowledge and presenting the role of classic and digital collections of individual herbariums in the present day and the interdisciplinary nature of the Herbarium Pomeranicum project. Research method – A single case study Results – Thanks to modern ICT technologies, herbarium material can be widely used by a number of stakeholders and play an important role not only in scientific research or didactic process, but also in assessing the degree of threat to species during the development of biodiversity conservation programs in a sustainable economy based on knowledge. Originality / value / implications / recommendations – Presenting the role of classic and digital collections gathered in the collections of individual herbariums and stakeholders in the digitization of scientific collections, including the interdisciplinary nature of the Herbarium Pomeranicum project.
Afiliacja: Akademia Pomorska w Słupsku
E-mail: piotr.niedzielski@apsl.edu.pl
Sponsorzy: Artykuł finansowany ze środków projektu Herbarium Pomeranicum – „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”. Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”).
URI: http://hdl.handle.net/11320/15318
DOI: 10.15290/oes.2023.02.112.06
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5024-4722
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2023, nr 2(112)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_2_2023_P_Niedzielski_Herbarium_Pomeranicum.pdf564,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)