REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/15019
Tytuł: Aktywność eksportowa i importowa województw w Polsce w kontekście zakresu koncentracji przestrzennej mierzonej wskaźnikiem dywersyfikacji
Inne tytuły: Export and import activity of the voivodeships in Poland in the context of the spatial concentration measured by the indicator of diversification
Autorzy: Pangsy-Kania, Sylwia
Wierzbicka, Katarzyna
Czarnomska, Anna
Słowa kluczowe: eksport
import
handel zagraniczny
województwo
region
Polska
wskaźnik dywersyfikacji
koncentracja przestrzenna
export
import
foreign trade
voivodship
region
Poland
diversification index
spatial concentration
Data wydania: 2023
Data dodania: 1-cze-2023
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(111) 2023, s. 21-36
Abstrakt: Cel – Celem artykułu jest dokonanie diagnozy aktywności eksportowej i importowej polskich województw przez pryzmat koncentracji przestrzennej oraz zbadanie, czy wskaźnik dywersyfikacji importu jest taki sam jak wskaźnik dywersyfikacji eksportu, a także czy wskaźnik dywersyfikacji traci swoją wartość metodologiczną w określaniu aktywności zarówno eksportowej, jak i importowej polskich województw na skutek trudności w przypisaniu strumieni handlu do konkretnego województwa. Metoda badań – W artykule zawarto analizę opartą na przeglądzie literatury przedmiotu oraz obliczenia dotyczące koncentracji przestrzennej eksportu i importu polskich województw za pomocą wskaźnika dywersyfikacji. W artykule zastosowano metodę badań opisowych oraz wyjaśniających. Wnioski – Przedstawienie udziału poszczególnych województw w eksporcie i imporcie Polski oraz zakresu koncentracji przestrzennej mierzonej wskaźnikiem dywersyfikacji w latach 1994–2019. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Zakres koncentracji przestrzennej eksportu i importu wyrażony wskaźnikiem dywersyfikacji w analizowanym okresie 1994–2019 nie ulegał znaczącym zmianom, a liczba województw odpowiadająca za minimum 75% polskiego eksportu była nieco wyższa niż w przypadku importu. Jednocześnie z roku na rok wzrasta znaczenie kategorii „województwo niesklasyfikowane” – prawie 1/4 polskiego eksportu oraz blisko 1/5 importu nie jest przypisana do żadnego województwa, co implikuje spadek znaczenia wartości metodologicznej wskaźnika dywersyfikacji.
Purpose – The aim of the article is to diagnose the export and import activity of Polish voivodships through the prism of spatial concentration, and to investigate whether the import diversification index is the same as the export diversification index, and whether the diversification index loses its methodological value in determining both export and import activity of Polish voivodships due to the difficulties in assigning trade flows to a specific voivodeship. Reseach method – The article contains an analysis based on a review of the literature and calculations regarding the spatial concentration of exports and imports of Polish voivodships using the diversification index. The article uses the method of descriptive and explanatory research. Results – Presentation of the share of voivodeships in Poland’s export and import and the scope of spatial concentration measured by the diversification index in 1994–2019. Originality / value / implications / recommendations – The scope of spatial concentration of exports and imports expressed by the diversification index, in the analyzed period 1994–2019, did not change significantly, and the number of voivodships responsible for at least 75% of Polish exports was slightly higher than in the case of imports. At the same time, the importance of the ‘non‑classified voivodship’ category increasing each year – almost 1/4 of Polish exports and almost 1/5 of imports are not assigned to any voivodship, which implies a decrease in the significance of the methodological value of the diversification index.
Afiliacja: Sylwia Pangsy-Kania - Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
Katarzyna Wierzbicka - Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
Anna Czarnomska - Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
E-mail: Sylwia Pangsy-Kania: sylwia.pangsy-kania@ug.edu.pl
Katarzyna Wierzbicka: k.wierzbicka@uwb.edu.pl
Anna Czarnomska: aczarnomska@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/15019
DOI: 10.15290/oes.2023.01.111.02
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7850-9101
0000-0002-4158-778X
0000-0003-0704-8915
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2023, nr 1(111)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2023_S_Pangsy_Kania_K_Wierzbicka_A_Czarnomska_Aktywnosc_eksportowa_i_importowa.pdf540,46 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)