REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14800
Tytuł: Business Intelligence a potrzeby Just Culture. Analiza możliwości współdziałania wysoko zaawansowanych technologii i potrzeb organizacji gospodarczych
Inne tytuły: Business Intelligence and The Needs of Just Culture – Analysis of The Possibilities of Cooperation of Highly Advanced Technologies and The Needs of The Organization
Autorzy: Siemieniuk, Nina
Szkic-Czech, Ewa
Siemieniuk, Łukasz
Słowa kluczowe: kultura bezpieczeństwa
bezpieczeństwo procesów
procedury
bezpieczeństwo biznesowe
BI
wysoko zaawansowane technologie
kultura bezpieczeństwa
praca zespołowa
safety culture
process safety
procedures
business safety
highly advanced technologies
teamwork
Data wydania: 2022
Data dodania: 23-mar-2023
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 4(110) 2022, s. 33-45
Abstrakt: Cel – Celem publikacji jest prezentacja zasad bezpieczeństwa procesów biznesowych w portach lotniczych – Just Culture i transplantacja tych zasad w procesowo zorientowane, biznesowe środowiska przedsiębiorstw z wykorzystaniem Business Intelligence. Metoda badań – Metodą porównań i odniesień priorytetowego znaczenia bezpieczeństwa procesów biznesowych portów lotniczych dla zdolności funkcjonowania tych podmiotów wobec istoty bezpieczeństwa procesów biznesowych przedsiębiorstw ich branż autorzy wykazali przestrzenie dla jakościowo nowych zastosowań Just Culture w organizacjach pozalotniskowych, warunkowanych zastosowaniami Business Intelligence. Wnioski – Priorytet bezpieczeństwa działalności portów lotniczych, który podporządkowuje sobie wszelkie procesy działania zarówno tych komercyjnych organizacji, jak i międzynarodowego lotnictwa cywilnego, może w warunkach dynamicznie rosnącej niepewności funkcjonowania przedsiębiorstw, zdaniem autorów, być inspiracją o przełomowym znaczeniu dla komercyjnych podmiotów innych branż w zakresie ochrony bezpieczeństwa realizowanych przez nie procesów gospodarczych. Istota zagadnienia jest ważna dla praktyków gospodarowania. Nowatorska dla tego środowiska perspektywa spojrzenia Just Culture na możliwości gospodarczego wykorzystania zasobów wiedzy pracowników rozszerza to spektrum o zdolność ich zastosowania do wzmacniania i wzrostu realizacji bezpieczeństwa oraz niezawodności przebiegu procesów biznesowych przedsiębiorstwa pod warunkiem niekonwencjonalnej eksploatacji zasobów wiedzy kapitału pracowniczego. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Metodą analogii rozpatrywania przełomowego wpływu Internetu na dynamikę rozwoju przedsiębiorczości i gospodarek świata, udostępnionego biznesowi przez wojsko, początkowo wyłącznego użytkownika tej technologii informacyjnej, autorzy dostrzegają możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa procesów biznesowych organizacji gospodarczych poprzez adaptowanie w ich procesowe struktury organizacji zasad Just Culture stosowanych wyłącznie w branży lotniczej.
Purpose – The aim of the publication is to present the principles of security of business processes at airports – Just Culture and the transplantation of these principles into process -oriented business environments of enterprises with the use of Business Intelligence. Research method – By the method of comparisons and references of the priority importance of the security of airport business processes for the ability of these entities to function in relation to the essence of the security of business processes of enterprises in their industries, the authors showed areas for new qualitative applications of Just Culture in non -airport organizations conditioned by Business Intelligence applications.Results – According to the authors, the priority of the safety of airport operations, which subordinates all processes of these commercial organizations and international ci vil aviation, may be in the conditions of dynamically growing uncertainty in the functioning of enterprises, a breakthrough inspiration for commercial entities from other industries in the field of security protection implemented through economic processes. The essence of the issue is important for management practitioners. The perspective of Just Culture’s attitude to the economic use of employees’ knowledge resources, innovative for this environment, extends this spectrum with the ability to use them to strengthen and increase the implementation of security and reliability of the company’s business processes under the condition of unconventional use of the knowledge resources of the employee capital. Originality / value / implications / recommendations – The analogy method of examining the breakthrough impact of the Internet on the dynamics of the development of entre-preneurship and world economies, made available to business by the military, initially the sole user of this information technology, the authors see the possibilities of strengthening the security of business processes of economic organizations by adapting rules that Just Culture used exclusively in the aviation industry to their process structure.
Afiliacja: Nina SIEMIENIUK - Instytut Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
Ewa SZKIC‑CZECH - Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Łukasz SIEMIENIUK - Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Nina SIEMIENIUK: n.siemieniuk@uwb.edu.pl
Ewa SZKIC‑CZECH: ewa.szkic.czech@collegiumwitelona.pl
Łukasz SIEMIENIUK: l.siemieniuk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/14800
DOI: 10.15290/oes.2022.04.110.03
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8819-1301
0000-0002-5910-5777
0000-0002-0133-1472
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Artykuły naukowe (WZarz)
Optimum. Economic Studies, 2022, nr 4(110)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)