REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14733
Tytuł: Postawy rodzicielskie małżonków o wyższym i niższym poziomie transgresji
Inne tytuły: Parental attitudes of spouses of higher and lower level of transgression
Autorzy: Dakowicz, Lidia
Dakowicz, Andrzej
Słowa kluczowe: małżeństwo
postawy rodzicielskie
psychotransgresja
rodzina
wychowanie
educational
family
marriage
parental attitudes
psychotransgression
Data wydania: 2019
Data dodania: 13-mar-2023
Wydawca: Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio
Źródło: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, T. 40 Nr 4 (2019), s. 295-310
Abstrakt: Charakterystykę postaw rodzicielskich małżonków o wyższym i niższym poziomie transgresji oparto na analizie danych uzyskanych od 75 rodzin, składających się z obojga małżonków w wieku do 45 lat oraz dwójki dzieci w przedziale wiekowym od 10 do 18 lat. W badaniach wykorzystano Skalę Transgresji R. Studenskiego i Skalę Postaw Rodzinnych M. Braun-Gałkowskiej. Analiza wyników pokazała podobieństwo w postrzeganiu postaw rodzicielskich przez małżonków o zróżnicowanym poziomie transgresji, jak również przez ich dzieci. Zarejestrowane różnice pozwoliły scharakteryzować małżonków o wyższym poziomie transgresji jako bardziej angażujących się w proces wychowania własnych dzieci. Tacy rodzice stwarzają dzieciom warunki lepszego rozwoju, zaś w przypadku popełniania błędów wychowawczych, są zdolni dokonać ich korekty oraz korzystnej modyfikacji klimatu życia rodzinnego.
The characteristics of parental attitudes of spouses of higher and lower level of transgression were based on the analysis of data from 75 families, consisting of both spouses of up to 45 years of age and two children aged 10 to 18. The research drew on R. Studenski’s Transgression Scale and M. Braun-Galkowska’s Scale of Family Attitudes. The analysis of the results showed a similarity in the perception of parental attitudes by spouses of varying levels of transgression and by their children. Registered differences enabled a characterization of spouses with higher level of transgression as more involved in the process of education of their children. Such parents create conditions for a better development, and if they are committing educational mistakes, they are able to make their correction and introduce favourable modifications to the family life climate.
Afiliacja: Dr Lidia Dakowicz - Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Andrzej Dakowicz - Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: LIDIA DAKOWICZ – doktor, socjolog, pedagog. Pracuje w Zakładzie Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej w ramach Katedry Historii i Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi badania dotyczące aksjologii i wychowania w rodzinie. Wydała m.in. monografię: Świat wartości przyszłych nauczycieli. Studium socjologiczne na podstawie badań studentów specjalizacji nauczycielskiej Uniwersytetu w Białymstoku (2006). Jest współautorką raportu z badań: Świadomość wychowawcza białostockich rodzin (2013).
ANDRZEJ DAKOWICZ – doktor, psycholog. Pracuje w Zakładzie Psychologii w ramach Katedry Studiów Społecznych i Edukacyjnych na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi badania z zakresu uwarunkowań psychologicznych rozwoju człowieka, funkcjonowania w małżeństwie i rodzinie. Wydał m.in. monografie: Płeć psychiczna a poziom samoaktualizacji (2000); Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego (2014); Zadowolenie z małżeństwa. Pedagogiczne implikacje dotyczące osobistego rozwoju małżonków, relacji małżeńskich i rodzicielskich (2021).
E-mail: Dr Andrzej Dakowicz: a.dakowicz@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/14733
DOI: 10.34766/fetr.v4i40.188
ISSN: 2087-7067
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
Właściciel praw: Licencja Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Dakowicz_A_Dakowicz_Postawy_rodzicielskie_malzonkow.pdf391,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons