REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14606
Tytuł: Związek między kulturą Masajów a edukacją dziewcząt: przypadek hrabstwa Narok North w Kenii
Inne tytuły: The Nexus between the Maasai Culture and the Education of Girls: the Case of Narok North Sub-county, Kenya
Autorzy: Maringa, John Njeru M.
Słowa kluczowe: kultura Masajów
Kenia
hrabstwo Narok North
edukacja
dziewczęta
Maasai culture
Kenya
Narok North County
education
girls
Data wydania: 2022
Data dodania: 2-lut-2023
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Dziecko w historii - między godnością a zniewoleniem. Tom 2. Godność jako źródło naszego człowieczeństwa, red. naukowa Elwira J. Kryńska, Łukasz Kalisz, Agnieszka Suplicka, Białystok 2022, s. 453-461
Seria: Dziecko w historii;2
Abstrakt: Niniejszy artykuł prezentuje badania, które miały na celu ustalenie, w jaki sposób kultura Masajów wpływa na edukację dziewcząt i kobiet w północnym hrabstwie Narok w Kenii. Edukacja jest instrumentem wyzwolenia, dominacji, rozwoju osobistego i wspólnotowego. Kształcenie dziewczynki zapewnia, że korzyści płynące z edukacji są odczuwalne na poziomie rodziny, a nawet przekazywane przyszłym pokoleniom. Mimo że rząd Kenii zrealizował politykę bezpłatnej edukacji podstawowej w 2003 roku i zadeklarował w 2020 roku przejście wszystkich uczniów ze szkoły podstawowej do szkół średnich, to nauka nadal pozostaje mirażem dla niektórych rodzin z północnego okręgu Narok. Dominująca kultura Masajów utrudnia aktualizację edukacji dziewcząt. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem podejścia etnograficznego. Przeprowadzono również wywiady z różnymi grupami osób za pomocą wywiadów częściowo ustrukturyzowanych. Uzyskane dane poddano analizie tematycznej analizy narracji. Badanie wykazało, że społeczność nie była entuzjastycznie nastawiona do zabierania dziewcząt i kobiet do szkoły. Jeśli chodzi o zapisy do szkół w hrabstwie Narok, niewiele dziewcząt w porównaniu z chłopcami zapisywano do pierwszej klasy, podczas gdy przejście uczniów ze szkół podstawowych do szkół średnich wynosiło nieco ponad 60%. Niniejszy artykuł wskazuje na potrzebę połączenie wysiłków wszystkich interesariuszy w celu zwiększenia wysiłków na rzecz uzyskania wykształcenia. Wśród tych zaleceń jest włączenie Masajów do tego szlachetnego zadania, a także wspieranie programów edukacji dorosłych dla młodych matek i kobiet.
This research seeks to establish how the Maasai culture impacts the education of girls and women in Narok North Sub-County, Kenya. Education is the instrument of liberation, domination, personal and communal development. Educating a girl ensures that the benefits of education are felt at the family level and even transmitted to future generations. Even though the Government of Kenya accomplished the free primary education policy in 2003 and went further and declared 100% transition of students from primary education to secondary education level in 2020, learning still remains a mirage for some families of the Narok North Sub-County. The dominant Maasai culture has hindered the actualization of the education of girls. This study was conducted using the ethnographic approach. Various groups of people were also interviewed using semi-structured interviews. The data obtained was analyzed using thematic narrative analysis. The study inferred that the community wasn’t enthusiastic about taking their girls and women to school. On school enrollments within Narok County, few girls, compared to boys, enrolled in grade 1 while the transition of leaners from primary schools to secondary schools stood slightly above 60%. This paper recommends radical combined efforts of all stakeholders as a technique of persuading the community to scale up its efforts on education attainment. Among these recommendations is incorporating the Maasai elders in this noble task and also supporting adult education literacy programs for young mothers and women.
Afiliacja: Uniwersytet Loránda Eötvösa (Węgry)
URI: http://hdl.handle.net/11320/14606
DOI: 10.15290/dhmgz.02.2022.27
ISBN: 978-83-7431-745-0
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7812-6058
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2022
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_N_M_Maringa_Zwiazek_miedzy_kultura_Masajow_a_edukacja_dziewczat.pdf146,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)