REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/13288
Tytuł: Uwarunkowania kulturowe negocjacji w kontekście współpracy Polski z krajami bałtyckimi i Rosją
Inne tytuły: Cultural Aspects of Negotiations with Regards to the Cooperation between Poland, the Baltic Countries and Russia
Autorzy: Roszkowska, Ewa
Data wydania: 2003
Data dodania: 18-maj-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją - Obwód Kaliningradzki w warunkach integracji z Unią Europejską, red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski, Białystok 2003, s. 585-604
Abstrakt: Negocjacje, uważane za najlepszą metodę rozwiązywania konfliktów, są obecnie nieodłącznym elementem działalności o charakterze społecznym, ekonomicznym czy gospodarczym na rynkach krajowych i międzynarodowych. Pierwsza część pracy poświęcona jest omówieniu podstawowych faz procesu negocjacji. Zaliczamy do nich: etap wstępny, negocjacje właściwe oraz etap końcowy. Omówione zostały podstawowe elementy każdego z tych etapów oraz czynności, które powinien wykonać negocjator, aby negocjacje były skuteczne i efektywne. W drugiej części pracy zwrócono uwagę, że negocjacje międzynarodowe mają swoją specyfikę. Wymagają uwzględnienia w analizie procesu negocjacji dodatkowych czynników, do których zaliczamy znajomość obyczajów, kultury partnerów negocjacji, sposobów komunikowania się w różnych kulturach, języków obcych, prawa międzynarodowego oraz wiedzy o międzynarodowych warunkach działania w sferze biznesu. Różnice kulturowe powodują, że każde państwo ma swoje charakterystyczne wzorce zachowań podczas negocjacji, jak również każdy uczestnik negocjacji kieruje się pewnymi wartościami, normami i zachowaniami bliskimi swojej kulturze narodowej. Ostatnia część pracy poświęcona jest porównaniu kulturowych uwarunkowań zachowań negocjatorów polskich, rosyjskich, litewskich, łotewskich oraz estońskich.
Negotiations, considered as the best method of solving conflicts, are at present an inseparable element of any economic or social activity on national and international markets. The first part of this work deals with the basic stages of a negotiation process, which include a preliminary phase, actual negotiations and a closing phase. We present the main elements of those phases and actions which should be undertaken to make the negotiations efficient. The second section concerns the specific features of international negotiations. Analysing the process of international negotiations, we have to take into account some additional factors such as the knowledge of culture and customs of the partners, the ways of communicating in different countries, foreign languages, international law as well as the knowledge of conditioning of international business. Cultural differences cause that the participants from different countries have their own patterns of behavior during negotiations, following the values and norms characteristic of their culture. The last part of this work compares cultural conditioning of behavior of the Polish, Russian, Lithuanian, Latvian and Estonian negotiators.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny
Opis: Materiały czwartego spotkania naukowego poświęconego współpracy transgranicznej Polski z krajami bałtyckimi, Rosją, Obwodem Kaliningradzkim i Białorusią, Augustów, 15-17 czerwca 2003 r.
Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021.
URI: http://hdl.handle.net/11320/13288
ISBN: 83-89031-73-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: Copyright © Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2003
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Roszkowska_Uwarunkowania_kulturowe_negocjacji.pdf1,73 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)