REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/13043
Tytuł: Uprzednie porozumienia cenowe w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
Inne tytuły: Advance pricing agreements in Poland and other member states of the European Union
Autorzy: Szymczak, Magdalena
Słowa kluczowe: uprzednie porozumienia cenowe
ceny transferowe
ryzyko podatkowe
advance pricing agreements
transfer pricing
tax risk
Data wydania: 2022
Data dodania: 12-kwi-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(107) 2022, s. 142-157
Abstrakt: Cel – Wskazanie na uprzednie porozumienia cenowe jako narzędzia stanowiącego pomoc dla podatników w ograniczaniu ryzyka podatkowego oraz ocena funkcjonowania uprzednich porozumień cenowych w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej przez pryzmat czasu negocjacji. Metoda badań – Analiza danych empirycznych (z okresu 2015–2019), analiza aktów prawnych w aspekcie ekonomicznym, studia literatury przedmiotu. Wnioski – Uprzednie porozumienia cenowe jako narzędzie minimalizacji ryzyka podatkowego obowiązują w Polsce w stosunkowo krótkim okresie. Analizą objęto dane z 5 lat. Pozwala to na sformułowanie pozytywnej oceny funkcjonowania uprzednich porozumień cenowych w Polsce w porównaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskich. Na podstawie przeprowadzonej analizy sugerowaną zmianą w funkcjonowaniu jest skrócenie średniego czasu negocjacji uprzednich porozumień cenowych, m.in. poprzez rozważenie wprowadzenia uproszczonej procedury występowania o uprzednie porozumienia cenowe. Oryginalność/wartość/implikacje /rekomendacje – Badania dotyczące uprzednich porozumień cenowych nie są rozwinięte ani w Polsce, ani w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, tym samym rezultaty prezentowane w niniejszym artykule można uznać za nowatorskie oraz prowadzące w przyszłości do pogłębionych analiz.
Purpose – Indicating the Advance Pricing Agreement (APA) as a tool to help taxpayers in reducing tax risk and assessing the functioning of APAs in Poland compared to other European Union Member States through the prism of the time of negotiations. Research method – The analysis of empirical data (from the period 2015–2019), the analysis of legal acts in economic terms, studies of the literature on the subject. Results – Advance Pricing Agreements, as a tax risk minimization tool, have been in force in Poland for a relatively short period of time. The analysis covered data from 5 years. This enabled the formulation of a positive assessment of the functioning of APAs in Poland in comparison to other Member States of the European Union. On the basis of the analysis, the suggested change in operation should be shortening the average time of negotiating APAs, e.g. by considering the introducion of a simplified procedure for requesting Advance Pricing Agreements. Originality /value / implications /recommendations – Research on advance pricing agreements is not developed, neither in Poland nor in other Member States of the European Union, therefore the results presented in this article can be considered innovative and implying the in-depth analyses.
Afiliacja: Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
E-mail: magdalena.szymczak@ue.katowice.pl
Sponsorzy: Artykuł finansowany ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z projektu badawczego w ramach utrzymania potencjału badawczego „Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa (etap II)”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/13043
DOI: 10.15290/oes.2022.01.107.10
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8262-6207
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2022, nr 1(107)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2022_M_Szymczak_Uprzednie_porozumienia_cenowe_w_Polsce.pdf210,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)