REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/13039
Tytuł: Kryzys wartości czy wartość kryzysu? Implikacje pandemii COVID-19 w jednostce non profit
Inne tytuły: The crisis of values or the value of crisis? Implications of COVID-19 pandemic in a non-profit organisation
Autorzy: Uziębło, Aldona
Słowa kluczowe: wartość
kryzys
COVID-19
non profit
value
crisis
Data wydania: 2022
Data dodania: 11-kwi-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(107) 2022, s. 84-96
Abstrakt: Cel – Przedstawienie implikacji pandemii w jednostce non profit na przykładzie Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. Metoda badań – Indywidualny wywiad pogłębiony, analiza sprawozdań finansowych, mierniki finansowe, opis. Wnioski – Kryzys ekonomiczno-społeczny spowodowany pandemią poprzez ograniczenia w realizacji celów hospicjum uwypuklił rolę kontaktów międzyludzkich. Jego wartością dodaną jest przywrócenie pewnej uważności na drugiego człowieka, docenienie jego obecności, a przez to odnowienie i wzmocnienie więzi międzyludzkich. Fundacja Hospicyjna przetrwała kryzys, wzmacniając i rozwijając relacje społeczne oraz komunikację z otoczeniem. Pomimo pogorszenia przychodów utrzymała prawidłowe mierniki działalności i jest zdolna do jej kontynuowania. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje – Dotychczas w Polsce brakowało opracowań dotyczących skutków pandemii w jednostkach non profit. Zaproponowano autorskie mierniki skuteczności realizacji celów Fundacji w latach 2019–2020. Jako punkt odniesienia wykorzystano wyniki badań własnych dotyczących lat 2009–2010.
Purpose – A presentation of the pandemic implications in a non-profit organisation on the example of the Hospice Foundation in Gdańsk. Research method – An individual in-depth interview, the analysis of financial statements, financial metrics, a description. Results – The Hospice Foundation survived the crisis by strengthening and developing social relations and communication with the environment, and despite the deterioration of revenues, it retained correct business metrics and is able to continue its activity. Originality / value / implications / recommendations – So far in Poland, there have been no studies on the effects of the pandemic on non-profit organisations. Proprietary measures of effectiveness in achieving the Foundation’s goals in 2019–2020 were proposed. The results of the author’s own research for the period of 2009–2010 were used as a reference.
Afiliacja: Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
E-mail: auzieblo@ukw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/13039
DOI: 10.15290/oes.2022.01.107.06
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0885-5014
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2022, nr 1(107)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2022_A_Uzieblo_Kryzys_wartosci_czy_wartosc_kryzysu.pdf227,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)