REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/13034
Tytuł: Znaczenie pielęgnowania pokoju w edukacji przez nauczanie praw człowieka uczniów szkół średnich
Inne tytuły: The importance of cultivating peace in education by teaching human rights to pre-university students
Autorzy: Lumani Zaçellari, Manjola
Miço, Heliona
Słowa kluczowe: pedagogika pokoju
prawa człowieka
edukacja
peace pedagogy
human rights
education
Data wydania: 2021
Data dodania: 11-kwi-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Dziecko w historii - między godnością a zniewoleniem. Tom 1. Godność jako fundament praw człowieka, red. naukowa Elwira J. Kryńska, Łukasz Kalisz, Agnieszka Suplicka, Białystok 2021, s. 353-363
Seria: Dziecko w historii;1
Abstrakt: Artykuł skupia się na znaczeniu pielęgnowania pokoju w edukacji przez nauczanie praw człowieka uczniów szkół średnich. Analizuje pozytywny wpływ, dzięki któremu pedagogika pokoju może być zintegrowana z programami nauczania mającymi na celu wprowadzenie pokoju przez poznanie praw człowieka, wartości i umiejętności. Różne dokumenty prawne z naciskiem na edukację nakreślają ideę, że edukacja młodych ludzi w zakresie praw człowieka jest korzyścią zarówno dla jednostek, jak i społeczeństwa. Program nauczania powinien zatem być zorientowany na nauczanie praw, jako skuteczny sposób zaszczepienia koncepcji pokoju i niestosowania przemocy we wszystkich obszarach przedmiotowych i środowiskach uczenia się. Cztery filary uczenia się UNESCO obejmują między innymi uczenie się życia razem, co jest podstawą rozwoju zrozumienia, rozważania i szacunku dla innych. Jest to podstawą pokojowego współistnienia. Z tego powodu rządy różnych krajów włączyły edukację o prawach człowieka do swoich krajowych programów nauczania. Nawet w Albanii nastąpiła skromna interwencja w program nauczania, ale nadal istnieje potrzeba dalszej interwencji w programy nauczania, wciąż bowiem jest wiele do zrobienia. Aby ustalić, jak jest realizowane nauczanie praw człowieka w albańskich szkołach, przeanalizowaliśmy programy nauczania szkół średnich. Ustaliliśmy, że nauczanie praw człowieka pozostawiono jedynie przedmiotom nieobowiązkowym, takim jak wychowanie obywatelskie i inne. Uważamy, że nie jest to wystarczające. Program nauczania powinien zatem być zmodyfikowany w taki sposób, aby nauczanie praw człowieka było włączone do przedmiotów podstawowych, aby uwzględnić nauczanie o pokoju w całym programie nauczania. Nauczyciele muszą także posiadać odpowiednie kompetencje, umiejętności i wiedzę, aby zintegrować nauczanie praw człowieka niezależnie od przedmiotu, którego nauczają, po to, aby pielęgnować pokój w swoich społecznościach. Ponadto, rząd Albanii powinien dostosować ustawodawstwo tak, aby zapewnić nauczanie w szkołach praw człowieka i praw dziecka. Głęboko wierzymy, że opracowując programy nauczania i plany lekcji z wykorzystaniem podejścia pedagogiki pokoju, przyczynimy się do kształtowania obywateli do życia w pokoju.
The article focuses on the importance of cultivating peace through education by teaching human rights to pre-university students. It analyses the positive impact through which peace pedagogy can be integrated across curricula aiming at inducing peace through learning about human rights, values and skills. Various legal documents with an emphasis on education outline the idea that educating young people on human rights is a benefit for both individuals and society. The curriculum should therefore be oriented towards the teaching of rights, as an effective way of instilling the concept of peace and nonviolence into all subject areas and learning environments. UNESCO’s four pillars of learning include, among others, learning to live together, which is central to the development of understanding, consideration, and respect for others. It serves as the basis for ongoing peaceful coexistence. For this reason, governments of different countries have included human rights education in their national curricula. Even in Albania there has been a modest intervention in the curriculum, but there is still much room for improvement. In order to research the space given to teaching human rights in Albanian schools, we have analysed pre-university curricula. We saw that the teaching of human rights is only left to non-core subjects, such as Citizenship etc., but that is by no means enough. The curriculum should therefore, be adapted in such a way that the teaching of human rights is integrated into the core subjects, considering peace education teaching approach for the whole curriculum. Teachers, on the other hand, need to have the right competencies, skills and knowledge to integrate the teaching of human rights regardless of the subject they teach, in order to cultivate peace in their learning communities. Moreover, the Albanian government should adapt the legislation to ensure that schools teach about human and children’s rights. We strongly believe that, by developing curricula and lesson plans using peace pedagogy we would contribute to building nonviolent citizens of tomorrow.
Afiliacja: Manjola Lumani Zaçellari - Uniwersytet Publiczny w Durrës (Albania)
Heliona Miço - Uniwersytet EPOKA (Albania)
URI: http://hdl.handle.net/11320/13034
DOI: 10.15290/dhmgz.01.2021.23
ISBN: 978-83-7431-718-4
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9504-3078
0000-0002-2398-7798
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Lumani_Zacellari_H_Mico_Znaczenie_pielegnowania_pokoju_w_edukacji.pdf208,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)