REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/13023
Tytuł: Zmiany produktywności w okresie kryzysu COVID-19 w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji
Inne tytuły: Productivity changes during the COVID-19 crisis in the light of the Schumpeterian concept of creative destruction
Autorzy: Szczepkowska-Flis, Agnieszka
Kozłowska, Anna
Słowa kluczowe: kreatywna destrukcja
produktywność pracy
pandemia COVID-19
creative destruction
labour productivity
COVID-19 pandemic
Data wydania: 2022
Data dodania: 11-kwi-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(107) 2022, s. 34-47
Abstrakt: Cel – Celem rozważań jest analiza zmian produktywności pracy w warunkach pandemii COVID-19 w kontekście Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji i prac ekonomistów dotyczących roli innowacji i selekcji rynkowej w okresach kryzysów gospodarczych. Metoda badania – W teoretycznej części artykułu zastosowano metodę dedukcji. W warstwie empirycznej wykorzystano metody ekonometryczne (modele AR, ARDL) oraz metodę ewometrii. Wyniki – Zmiany produktywności pracy w okresie pandemii COVID-19 w gospodarce pozbawionej innowacji adaptacyjnych podlegałyby mechanizmom prostej destrukcji, prowadząc w długim okresie do jej stagnacji. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje – Koncepcja destrukcji kreatywnej tworzy alternatywne ramy teoretyczne dla interpretacji zmian produktywności obserwowanych w okresie pandemii COVID-19, otwierając obiecujący kierunek badań nad zachowaniem systemów gospodarczych w warunkach anormalnych. Zgodnie z zaproponowaną koncepcją interwencjonizm państwowy mający na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (lockdown) uruchamia innowacyjne działania dostosowawcze podmiotów, prowadzące do przekształcenia procesów typowych dla destrukcji prostej w destrukcję kreatywną. W kontekście koncepcji destrukcji kreatywnej warunkiem koniecznym zainicjowania pokryzysowego wzrostu jest polityka promowania innowacji już w trakcie kryzysu COVID-19, warunkiem wystarczającym natomiast jest oparcie pomocy państwa na kryterium powiązanym z efektywnością.
Purpose – The aim of the article is to analyse changes in labour productivity during the COVID-19 pandemic in the context of Schumpeter’s concept of creative destruction and the work of economists on the role of innovation and market selection during economic crises. Research method – In the theoretical part of the article the method of deduction was used. In the empirical layer, econometric methods (AR, ARDL models) and the evometrics were used. Results – Changes in labour productivity during the COVID-19 pandemic in an economy devoid of adaptive innovations would be subject to mechanisms of simple destruction, leading to its stagnation in the long run. Originality /value /implications /recommendations – The concept of “destruction which brings creation” provides an alternative theoretical framework for interpreting the productivity changes during the COVID-19 pandemic, opening up a promising avenue for studying the behaviour of economic systems in abnormal conditions. According to our concept, state intervention aimed at limiting the spread of the SARS-CoV-2 virus (lockdown) triggers innovative adaptation activities of entities leading to the transformation of processes typical for simple destruction into destruction which brings creation. In the context of our concept, a policy of promoting innovation already during the COVID-19 crisis is a necessary condition, and the inclusion of the efficiency criterion in state aid is a sufficient condition for initiating post-crisis growth.
Afiliacja: Agnieszka Szczepkowska-Flis - Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Anna Kozłowska - Instytut Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
E-mail: Agnieszka Szczepkowska-Flis: agawik.flis@op.pl
Anna Kozłowska: anna.kozlowska@ue.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/13023
DOI: 10.15290/oes.2022.01.107.03
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3946-426X
0000-0002-2527-3641
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2022, nr 1(107)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2022_A_Szczepkowska_Flis_A_Kozlowska_Zmiany_produktywnosci.pdf269,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)