REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11446
Tytuł: Efektywność kapitału intelektualnego a wyniki spółek społecznie odpowiedzialnych indeksu WIG-Energia
Inne tytuły: Intellectual capital efficiency and the performance of socially responsible companies included in the WIG-Energy
Autorzy: Michalczuk, Grażyna
Konarzewska, Urszula
Rutkowska, Izabela
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny
wyniki
VAIC™
spółki społecznie odpowiedzialne
indeks WIG-Energia
intellectual capital
performance
socially responsible companies
WIG-Energy index
Data wydania: 2021
Data dodania: 8-wrz-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(105) 2021, s. 15-32
Abstrakt: Cel – Celem badań podjętych w artykule jest identyfikacja wpływu efektywności kapitału intelektualnego i jego komponentów na wyniki spółek społecznie odpowiedzialnych indeksu WIG-Energia. Metoda badań – W artykule zastosowano różnorodne metody badawcze, takie jak metoda desk research, oparta na analizie danych zawartych w raportach rocznych spółek społecznie odpowiedzialnych indeksu WIG-Energia, metoda VAIC™, którą wykorzystano do pomiaru kapitału intelektualnego, a także analiza korelacji Pearsona oraz analiza regresji liniowej, które stanowiły podstawę badania wpływu efektywności kapitału intelektualnego na wybrane miary opisujące wyniki analizowanych podmiotów. Wnioski – Przeprowadzone badania wykazały wpływ efektywności kapitału intelektualnego na rentowność kapitału własnego (ROE), a także bieżącą wycenę przez rynek wartości księgowej mierzoną wskaźnikiem P/BV (cena rynkowa/wartość księgowa). Nie wykazały natomiast znaczącego wpływu na rentowność aktywów (ROA). Pozwoliły zauważyć ponadto zróżnicowany wpływ komponentów kapitału intelektualnego na poszczególne miary opisujące wyniki spółek społecznie odpowiedzialnych indeksu WIG-Energia. Na rentowność kapitału własnego (ROE) znaczący wpływ ma efektywność kapitału strukturalnego i ludzkiego. Z kolei na bieżącą wycenę przez rynek wartości księgowej (P/BV) znaczący wpływ ma efektywność kapitału ludzkiego. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Artykuł wypełnia lukę badawczą w obszarze kapitału intelektualnego w kontekście jego wpływu na wyniki przedsiębiorstw sektora energetycznego. Aspekt ten nadal jest niedostatecznie reprezentowany w badaniach, a to właśnie dla podmiotów tego typu, które opierają swoją działalność na specjalistycznej wiedzy oraz nowoczesnych technologiach, kapitał intelektualny staje się kluczowym czynnikiem sukcesu. Opracowanie stanowi punkt wyjścia do dalszych badań, dlatego też koncentracja uwagi skupiona została wyłącznie na spółkach indeksu WIG-Energia, które znalazły się jednocześnie w indeksie WIG-ESG, zrzeszającym podmioty spełniające najwyższe standardy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Purpose – The aim of the research is to identify the impact of efficiency of intellectual capital and its components on the performance of socially responsible companies included in the WIG-Energy index. Research method – Various methods of research were used in this paper, such as the method of desk research consisting of an analysis of data contained in the annual reports of socially responsible companies included in the WIG-Energy index, the VAIC™ method which has been used to measure the intellectual capital, as well as Pearson correlation coefficients and the linear regression analysis, which were the basis for the study of the impact of intellectual capital efficiency on selected measures describing the performance of analysed companies. Results – The conducted studies showed the impact of intellectual capital efficiency on the return on equity (ROE) and the current market valuation of the book value measured by the P/BV ratio (price/book value). However, they did not show a significant impact on return on assets (ROA). In addition, the studies have pointed at the diversified impact of intellectual capital components on the measures describing the performance of socially responsible companies included in the WIG-Energy index. The return on equity (ROE) is significantly influenced by the efficiency of structural and human capital. In turn, the current market valuation of the book value (P/BV) is significantly influenced by the efficiency of human capital. Originality /value / implications /recommendations – The article intends to fill the gap in the field of intellectual capital in the context of its impact on the performance of energy sector companies. This aspect is still underrepresented in research. However, this is currently a significant issue because, for such types of companies that base their activities on specialist knowledge and modern technologies, the intellectual capital becomes a key factor for success. This paper provides a starting point for further research. Therefore, the focus is solely on companies from the WIG-Energy index simultaneously belonging to the WIG-ESG index, which covers companies that meet the highest standards in the field of corporate social responsibility.
Afiliacja: Grażyna Michalczuk - Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
Urszula Konarzewska - Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
Izabela Rutkowska - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Grażyna Michalczuk: g.michalczuk@uwb.edu.pl
Urszula Konarzewska: u.konarzewska@uwb.edu.pl
Izabela Rutkowska: i.rutkowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/11446
DOI: 10.15290/oes.2021.03.105.02
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0546-4456
0000-0003-1257-3749
0000-0002-5165-2215
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku;
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (SzkDokt)
Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2021, nr 3(105)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)