REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11060
Tytuł: Zainteresowanie opuszczonym dziedzictwem kulturowym. Czyli o motywach wyjazdów podróżniczych do strefy czarnobylskiej ukrytych za fasadą oficjalnych statystyk
Inne tytuły: Interest in abandoned cultural heritage. Motives for traveling to the chernobyl zone hidden behind the facade of official statistics
Autorzy: Rakowicz, Piotr
Słowa kluczowe: strefa czarnobylska
kłopotliwe dziedzictwo
motywy
socjologia jakościowa
Chernobyl zone
dissonant heritage
motives
qualitative sociology
Data wydania: 2020
Data dodania: 10-cze-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Kultura w Polsce w XXI wieku: konteksty społeczne, kulturowe i medialne, red. Ewa Dąbrowska-Prokopowska, Patrycja Goryń, Martyna Faustyna Zaniewska, Białystok 2020, s. 229-243
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”, Białystok 23 września 2019 r.
Abstrakt: W opracowaniu poświęcono uwagę jądrowej spuściźnie Ukrainy i Białorusi, jakim jest strefa czarnobylska. Po ponad trzydziestu latach od katastrofy w czarnobylskiej elektrowni, pozostającej w sąsiedztwie Czarnobyla i Prypeci, można zauważyć stale rosnące wskaźniki odwiedzin tych miejsc. Wzrastająca ruchliwość podróżników na tym terenie utwierdza w przekonaniu, że na opuszczone dziedzictwo kulturowe jest popyt, a dodatkowym kamieniem milowym był sukces serialu emitowanego przez stację telewizyjną HBO o tytule: Czarnobyl. W tekście autor przedstawia motywy osób się tam udających, wykorzystując informacje pozyskane w rozmowach z podróżnikami. Treść opracowania wsparta jest zdjęciami, które pokazują strefę czarnobylską przed wypadkiem i po ponad trzydziestu latach (obecnie). Prezentowany tekst jest wynikiem analizy oficjalnych statystyk pozyskanych z oficjalnych witryn internetowych organizacji zarządzających strefą czarnobylską, odwiedzin oraz badań etnograficznych autora, które prowadzone były przy okazji osobistych kontaktów z podróżnikami, podczas wyjazdów do tych miejsc.
The study focuses on the nuclear legacy of Ukraine and Belarus, the Chernobyl zone. More than thirty years after the disaster at the Chernobyl power plant, re maining in the vicinity of Chernobyl and Pripyat, you can see ever increasing rates of site visits. The increasing mobility of travellers in this area confirms the belief that the abandoned cultural heritage is in demand, and an additional milestone was the success of the series broadcast by the HBO television station Chernobyl. In the text I present motives of people going there, using information obtained in conversations with travellers. The content of the study is supported by photos that show the Chernobyl zone before the accident and over thirty years after (now). The text should be treated as the results of analyzes of official statistics obtained from official websites of organizations managing the Chernobyl zone of visits and my ethnographic research, which are conducted on the occasion of personal contacts with travellers during trips to this place.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/11060
ISBN: 978-83-7431-655-2
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0904-809X
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (Bib)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”, 23 września 2019

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Rakowicz_Zainteresowanie_opuszczonym_dziedzictwem.pdf1,55 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)