REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10802
Tytuł: Historiozofia podporządkowanych. Z dziejów recepcji mesjanizmu Adama Mickiewicza
Inne tytuły: Historiosophy of Subordinates. From The History of Adam Mickiewicz’s Reception of Messianism
Autorzy: Głowacka, Ewelina
Data wydania: 2019
Data dodania: 22-kwi-2021
Wydawca: Fundacja Pogranicze
Źródło: Romantyzm w literaturze i kulturze po 1989 roku. Mapowanie recepcji, pod red. D. Zawadzkiej, K. Andruczyka, M.Dudzińskiej, M. J. Roman, Sejny 2019, s. 15-38
Konferencja: Konferencja Naukowa "Romantyzm po 1989 roku. Literatura – kultura – pamięć – recepcja", Białystok 20-21 września 2018
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest postkolonialnej recepcji mesjanizmu Adama Mickiewicza. Pierwszą część rozprawy stanowi rekonstrukcja badań nad mesjanizmem Mickiewiczowskim przed 1989 rokiem, oparta na pracach dwóch wpływowych znawczyń romantyzmu polskiego: Zofii Stefanowskiej i Marii Janion. Następnie, na podstawie pracy niemieckiego badacza literatury i słowianoznawcy Alfreda Galla, ukazana zostaje możliwość reinterpretacji tej idei przy użyciu teorii postkolonialnej. Metoda ta, poprzez uwidocznienie układów sił (politycznych, ekonomicznych, dyskursywnych i symbolicznych) leżących u podstaw kultury i jej wytworów, pozwala dostrzec strategie dominacji Zachodu nad Słowianami. Szczególną rolę w tych rozważaniach pełni filozofia niemiecka, zwłaszcza heglowska, która jest przykładem dyskursu hegemonialnego. W obliczu tego mesjanizm Mickiewiczowski byłby swoistym kontrdyskursem, próbą wyjścia z pozycji podporządkowania.
The following article is devoted to the subject of postcolonial reception of messianism by Adam Mickiewicz. Reconstruction of the pre-1989 research devoted to the subject, based on the works of two influential experts of polish romanticism: Zofia Stefanowska and Maria Janion, constitutes the first part of this dissertation. Following that is shown the possibility of reinterpreting the idea by way of postcolonial theory based on the works of Alfred Gall, German researcher of literature Slavic culture. This method, by making the dynamics of powers (political, economic, discursive and symbolic) that govern the fundamentals of culture visible, allows us to see the strategy of domination enforced by the West over the Slavs. Predominant role in this discourse is held by the German philosophy, especially the Hegelianism, which serves as an example of hegemonic discourse. Mickiewicz’s messianism would be a kind of counterpoint to that position, an attempt at stepping out from the position of subordination.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Ewelina Głowacka – absolwentka filozofii i filologii polskiej, doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku. Zajmuje się recepcją dzieł Adama Mickiewicza i teorią postkolonialną.
URI: http://hdl.handle.net/11320/10802
ISBN: 978-83-66143-10-4
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Uniwersytet w Białymstoku;
© Fundacja Pogranicze;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa "Romantyzm po 1989 roku. Literatura – kultura – pamięć – recepcja", 20-21 września 2018
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Glowacka_Historiozofia_podporzadkowanych.pdf154,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)