REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1056
Tytuł: On the evaluative connotations of anthroponymic idioms in a contrastive perspective (based on English and Italian)
Inne tytuły: O konotacjach wartościujących idiomów antroponimicznych w perspektywie kontrastywnej (na materiale języka angielskiego i włoskiego)
Autorzy: Szerszunowicz, Joanna
Słowa kluczowe: idiom
anthroponym
evaluative connotation
equivalent
antroponim
konotacja wartościująca
ekwiwalent
Data wydania: 2012
Data dodania: 27-maj-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 12, 2012, s. 293-314
Abstrakt: The paper is a presentation of part of research on evaluative connotations of onymic idioms in a contrastive perspective. In the present paper the evaluative connotations of English and Italian evaluative anthroponymic idioms are discussed with a special focus on their cross-linguistic equivalence. The research material consists of two corpora of English and Italian units excerpted from mono- and bilingual lexicographic works. The mechanisms of evaluation exploited in English and Italian phraseological units are discussed. The typology of equivalents, covering various types, such as full equivalents, partial equivalents, equivalents with re-created anthroponyms, non-phraseological equivalents, pseudo-equivalents, is presented and exemplified.
Artykuł poświęcono omówieniu konotacji wartościujących idiomów z komponentem onimicznych w ujęciu kontrastywnym. Omówione zostały mechanizmy, które wykorzystywane są w angielskich i włoskich stałych połączeniach wyrazowych o charakterze idiomatycznym do wyrażania wartościowania. Materiał badawczy tworzą dwa korpusy angielskich i włoskich jednostek frazeologicznych wyekscerpowanych z jedno- i dwujęzycznych opracowań leksykograficznych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na opracowanie typologii międzyjęzykowych ekwiwalentów badanych związków. Tworzą ją takie rodzaje ekwiwalentów, jak: ekwiwalenty absolutne, ekwiwalenty częściowe, ekwiwalenty z odtworzonym antroponimem, ekwiwalenty niefrazeologiczne i pseudoekwiwalenty.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: joannaszersz@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/1056
DOI: 10.15290/baj.2012.12.18
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2012, nr 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_12_Szerszunowicz.pdf162,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.