REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1013
Tytuł: Особенности изображения руки св. Иоанна Дамаскина в текстах художественной литературы
Inne tytuły: The image of the hand of John of Damascus in literature
Cechy charakterystyczne wizerunku ręki św. Jana z Damaszku w literaturze pięknej
Autorzy: Anchimiuk, Olga
Zaika, Vladimir
Słowa kluczowe: literature
portrait
description
belles-lettres
hagiographic literature
hand/arm
subject of expression
falsification
cutting and healing
conflict with the old man
shawl
turban
Владимир Иванович Заика
Data wydania: 2013
Data dodania: 16-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVII, 2013, s. 9-20
Abstrakt: The article discusses the characteristics of the description of the saint appearance in literature, referring to the hand and description of the hand of Saint John of Damascus. The hand is the part of body related to the miracle that happened to the saint. By comparing the use of the word hand, changes of name and deduced from the context signs of the hand in the poems of A.K. Tolstoy “John of Damascus” (1859) and the novel of the same title by N. Agafonov (2009) it was found that in the poem the number of uses of the word hand and references to the hand is scanty, and for the full perception of context information it is necessary to know the history of the saint’s life. The prose is full of descriptions and references to the hand. All circumstances of his life are described in detail and thus they provide the complete image of Saint John of Damascus. Literature, whose main subject is the saint, is a special case of the aesthetic realization of the language. Means of expression provide the reader with the conditions to strengthen his faith.
W artykule omówiono cechy charakterystyczne opisu wyglądu świętego w literaturze pięknej na przykładzie wzmiankowania o ręce i opisu ręki świętego Jana z Damaszku, części ciała, związanej z cudem¸ który wydarzył się świętemu. Na podstawie porównania zastosowania słowa ręka¸ zmian nazwy i wnioskowanych z kontekstu oznaczeń ręki w poematach A. K. Tołstoja „Jan z Damaszku” (1859) i powieści o tym samym tytule N. Agafonova (2009) stwierdzono, że w utworze poetyckim ilość użyć wyrazu ręka i wzmiankowania o ręce jest znikoma, a dla pełnego postrzegania wnioskowanej z kontekstu informacji konieczna jest znajomość historii życia świętego. Tekst prozatorski obfituje w opisy i wzmiankowania o ręce, są w nim szczegółowo opisane wszystkie okoliczności życia i tym samym zapewniają one kompletność wizerunku św. Jana z Damaszku. Literatura piękna, której głównym przedmiotem przedstawienia jest święty, jest szczególnym przypadkiem estetycznej realizacji języka. Środki wyrazu zapewniają czytelnikowi warunki przeżywania, żeby wzmocnić jego wiarę.
Afiliacja: Olga Anchimiuk - Uniwersytet w Białymstoku
Владимир Иванович Заика - Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/1013
DOI: 10.15290/lingdid.2013.17.01
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2013, tom XVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_17_Anchimiuk.pdf173,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)