REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1002
Tytuł: Assessment of student language skills in an e-learning environment
Inne tytuły: Ocenianie umiejętności językowych studentów w środowisku e-learningowym
Autorzy: Mokwa-Tarnowska, Iwona
Słowa kluczowe: e-learning
VLE
formative and summative assessment
language courses e-learning
Data wydania: 2013
Data dodania: 15-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVII, 2013, s. 117-130
Abstrakt: This article presents the role of various assessment structures that can be used in a VLE. e-Learning language courses offer tutors a wide range of traditional and computer-generated formative and summative assessment procedures and tools. They help to evaluate each student’s progress, monitor their activities and provide varied support, which comes from the tutor, the course structure and materials as well as other participants. The format and ownership of procedures are also very important as they introduce variety, comprehensiveness and personalisation into assessment. Besides computer-generated feedback and tutor marking, also peer assessment and self-assessment play a significant role because they help students build confidence and develop analytical, critical-thinking and reflection skills, which result in them becoming self-directed learners in the future. The introduction of e-assessment into course design can have a number of positive effects, but it may also cause a number of serious concerns. If appropriately applied, technology used for delivering formative feedback and evaluating student progress in a summative way can enhance the quality of the learning process. However, if an e-learning course is overloaded with computer-generated tests, it will not engage students, and the dropout rate will be high.
Artykuł prezentuje rolę różnych struktur, służących do oceny pracy ucznia w wirtualnym środowisku edukacyjnym. Kursy e-learningowe oferują nauczycielom szeroki wachlarz procedur i narzędzi, które mogą oni wykorzystać do przeprowadzenia oceny formatywnej i sumatywnej w sposób tradycyjny i przy użyciu komputera. Pozwalają one na ocenianie postępów uczniów, monitorowanie ich aktywności oraz wprowadzanie różnych typów wsparcia ze strony nauczyciela, struktury kursu i materiałów, a także samych studentów. Zróżnicowane procedury oceniające oraz zaangażowanie uczniów w proces oceniania umożliwiają wielostronność i personalizację. Obok oceny dokonywanej przez system i nauczyciela, ważną rolę na kursie internetowym odgrywa współocenianie i samoocenianie, gdyż aktywności te pomagają studentom budować poczucie własnej wartości oraz rozwijać umiejętność myślenia analitycznego, krytycznego i refleksyjnego, dzięki którym mogą oni stać się uczniami samoregulacyjnymi. Wprowadzenie oceniania komputerowego może mieć liczne efekty pozytywne, ale może też być powodem wielu problemów. Właściwie wykorzystane technologie internetowe, użyte do oceniania formatywnego i sumatywnego, wpływają na podwyższenie jakości procesu edukacyjnego. Ogromna liczba testów wygenerowanych przez system może jednak zniechęcić studentów do pracy i stać się powodem wysokiego odsetka rezygnacji z uczęszczania na kurs.
Afiliacja: Politechnika Gdańska
URI: http://hdl.handle.net/11320/1002
DOI: 10.15290/lingdid.2013.17.10
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2013, tom XVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_17_Mokwa-Tarnowska.pdf155,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.