REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9916
Tytuł: Именование часов российского производства (лингвопрагматический и дискурсивный анализ)
Inne tytuły: Nazewnictwo zegarków rosyjskich (aspekt lingwopragmatyczny i dyskursywny)
Naming of Russian watches (linguo-pragmatic and discursive aspects)
Autorzy: Bolesta-Wrona, Bożena
Promotor(rzy): Vladimir, Zaika
Słowa kluczowe: nazwa własna
apelatyw
chrematonim
pragmatonimy
transonimizacja
onimizacja
proper name
appellative
chrematonym
pragmatonyms
transonymization
onimization
Data wydania: 16-gru-2020
Data dodania: 4-gru-2020
Abstrakt: Nazwy zegarków zajmują stałe miejsce w systemie onomastycznym i podobnie jak nazwy innych wyrobów podlegają wpływom uwarunkowań pozajęzykowych. Rozdział I - „Teoretyczne podstawy badań” - omawia ogólne i swoiste problemy onomastyki jako dziedziny lingwistyki, treść podstawowych pojęć nominacji komercyjnej, pojęcie czasu w obrazie świata, historię produkcji i sprzedaży zegarków w Rosji oraz problemy koordynacji terminologii onomastycznej. W rozdziale II przedstawiamy wyniki badań różnych sposobów tworzenia komercyjnych nazw zegarków: transonimizacja hydronimy, ojkonimy, antroponimy. Badamy nazwy zegarków, które powstały na bazie stosowanie apelatywów, a także niektóre cechy funkcjonowania chrematonimów w tekstach reklamowych. Konkluzja krótko opisuje wyniki wykonanej pracy. Lista załączników zawiera opis źródeł naukowych (150), słowników i encyklopedycznych (44), a także źródeł materiałów (w tym łączy nternetowych), które zostały wykorzystane w niniejszej dysertacji. Indeks zawiera wykaz nazw zegarków, które zostały przeanalizowane w naszej pracy. Analiza materiału badawczego, należącego do stosunkowo nowego obszaru w onomastyce, pokazała stan jego ekspansji w związku z rozwojem reklamy w coraz większej części przestrzeni onomastycznej - nazw związanych z handlem. Podczas badania treści pojęć: znaku towarowego, marki, modelu, serii, linii itp. w odniesieniu do zegarków jako towarów ustalono, że akcentują one różne aspekty procesu nazewnictwa handlowego, których złożoność zależy od powiązań z prawnymi, komunikatywnymi i ekonomicznymi dziedzinami działalności człowieka. Funkcje nazw przedmiotów handlowych zostały wyjaśnione - wskazano kategorię towaru, podkreślono jego cechy i zalety w stosunku do innych produktów itp. Zrobiliśmy krótki szkic terminów czasu i zegarka w doniesieniu do pojęcia językowego obrazu świata i ekonomii, aby charakteryzować te kategorie jako wyrażające najczęstsze czynniki produkcji, nabywania i użytkowania przyrządów do pomiaru czasu. Z literatury dotyczącej marketingu i reklamy wynika, że jednostki odpowiedzialne za tworzenie chrematonimów o niezbędnych pragmatycznych właściwościach, zawsze biorą pod uwagę informacje wynikające z charakterystycznego dla danej grupy społecznej obrazu świata. Opis pojmowania pojęć czasu i zegarka przez użytkowników języka rosyjskiego i polskiego jest niezbędny w celu zidentyfikowania najczęstszej treści tych pojęć wśród potencjalnych nabywców, marketingowców i osób odpowiedzialnych za reklamę. Szczegółowy przegląd problemu koordynacji terminologii onomastycznej umożliwił prześledzenie historii pojawienia się terminu chrematonim, cech kształtowania się treści tego pojęcia w słowiańskiej onomastyce, jego związku z pokrewnymi pojęciami: ergonim, ktematonim, ideonim itp., A także różnicowania cech chrematonimów we właściwej przestrzeni nazw. Odnotowano tradycje i innowacje w polskiej i rosyjskiej onomastyce, a także nierozwiązane problemy chrematonimii. Terminy chrematonim i pragmatonim odnoszą się do nazwy zegarków. Chrematonim jest terminem określającym nazwę dowolnego artefaktu, zegarka, a pragmatonim nazwy tychże zegarków, ale tylko wtedy, gdy są one towarem. Ze względu na fakt, że pragmatonim jest związany z koncepcją cyklu życia produktu, istnienia na rynku, ustalono cechy pragmatonimów, które na różne sposoby zapewniają długość tego cyklu życia. W trakcie analizy sposobów tworzenia nazw zegarków, a także funkcjonowania chrematonimów w tekście reklamowym, pokazano, w jaki sposób realizowane są pragmatyczne intencje twórców nazw, którzy dążą do osiągnięcia określonych celów reklamowych - przyciągnąć uwagę adresata, stworzyć pozytywny wizerunek produktu w umyśle potencjalnego nabywcy i wywołać potrzebę nabycia tego produktu. Główne sposoby nominacji zegarków to onimizacja i transonimizacja oraz zapożyczenia. Podczas tworzenia nazw zegarków najczęstszą jest transonimizacja hydronimów, ojkonimów i antroponimów. Analiza konotacji chrematonimów pokazuje, że najistotniejszym czynnikiem w transonimizacji hydronimów jest pierwiastek o znaczeniu kulturowym. Hydronimy są mocno utrwalone w obrazie świata (Wołga, Amur) (Волга,Амур). Znaczenie kulturowe wodnych obiektów potwierdza również aktywna transonimizacja nazw zbiorników i cieków wodnych podczas tworzenia onimów innych klas (Newa, Bajkał) (Нева, Байкал). Skuteczność nazwy zależy od stopnia jej zgodności z obrazem świata danej grupy społecznej i hierarchią wartości potencjalnego nabywcy. Ojkonimy, które są przenoszone do klasy chrematonimów, kojarzą się z różną wiedzą na temat miast, a także wydarzeń, które miały miejsce w historii i wydarzeń, które mają miejsce dzisiaj (Moskwa, Petrodworec) (Москва, Петродворец). Podczas transonimizacji wybierane są takie ojkonimy, które pozwalają nam przekazać symbolikę wolności, dobrobytu i wszystkiego, co wiąże się z rozwojem kultury globalnej: Monako, Boston (Монако, Бостон). Antroponimy to jedne z najstarszych i najbardziej tradycyjne źródła nazw zegarków. Często antroponim zamieszczany na tarczy zegarka jest jego nazwą i jednocześnie stanowi dla nabywcy formę gwarancji tego produktu. Aby przyciągnąć uwagę adresata, konotacyjny element semantyki nazwy jest szczególnie ważny. Bogata encyklopedyczna informacja o nazwisku zapewnia wywołanie wrażenia konotacji, niezbędnej do użycia onimu jako symbolu. Na podstawie antroponimów, których denotacje są powszechnie znane (Puszkin, Gagarin) (Пушкин,Гагарин),, powstały nazwy zegarków rosyjskich o właściwościach sugestywnych; wpływają na podświadomość potencjalnego nabywcy. Analiza pokazuje, że nazwy chronometrów identyczne z imionami starożytnych bogów (Atena, Jowisz) (Афина,Юпитер), postaci historycznych (Kleopatra, Piotr Wielki) (Клеопатра,ПётрВеликий), gwiazdy show biznesu (Marlene) (Марлен), postacie dzieł sztuki (Arlekin) (Арлекин), są atrakcyjne i łatwo zapamiętywane, niosą ważne informacje o ludziach, wydarzeniach, osiągnięciach naukowych, kulturze itp. Zapewniają realizację funkcji informacyjnych, emocjonalnych, socjologicznych i estetycznych. Jeśli imię producenta było używana jako chrematonim w XIX wieku, to w nowoczesnej produkcji zegarków liczba antroponimów używanych do nazywania zegarków wynosi setki (Marlene, Marta, Monika, Mary, Daria) (Марлен, Марта, Моника, Мэри, Надин, Наири, Николетта). Przy onimizacji apelatywów pragmatonim jest skierowany albo do potencjalnego nabywcy i zakresu jego funkcjonowania, albo do samego reklamowanego produktu, jego właściwości. Podstawą są apelatywy kilku grup tematycznych (elementy wodne i powietrzne (lot, fala, trąba powietrzna) (Полет, Волна,Вихрь), wojsko (snajper, dowódca) (Снайпер,Командирские), stanowiska (prezydent) (Президент), zawody (balerina) (Балерина), sport (rekord, hokej) (Рекорд, Хоккей), hobby (polowanie) (Охота) itp., tworzenie nazw zegarków dla mężczyzn. Od apelatywów z grup tematycznych, np.: kolor, światło, materiał, kwiaty, pory roku itp. tworzone są nazwy zegarków damskich, które podkreślają cechy samego produktu skierowanego: promienny, pomarańczowy, niebieski, jaśmin, piwonia, urok, przepych, lato, zima) (Сияние,Оранжевые, Синие,Жасмин, Пион, Шарм, Гламур,Лето, Зима,). Chrematonimy z większą lub mniejszą częstotliwością (od 2 do 10) występują w reklamach. W nagłówkach i sloganach chrematonimy stanowią nieodzowny element tekstu, co zapewnia wzmocnienie funkcji informacyjnych, emocjonalnych i estetycznych (Zegarki Венеция- dla koneserów luksusowych akcesoriów) (ЧасыВенеция – дляценителейроскошныхаксессуаров). W samym tekście nazwa zegarka jest używana w pozycji syntaktycznej aplikacji w połączeniu ze słowami nazywającymi produkt (zegarek), serię, kolekcję (Eleganckie zegarki Annabel, większość modeli z serii Annabel, produkty wchodzące w skład kolekcji Annabel) (ЭлегантныечасыАннабель, большинство моделейсерииАннабель,изделия, вошедшиевколлекциюАннабель). W nagłówkach, sloganach i tekstach reklamowych stosowane są różne sposoby konkretyzacji nazw zegarków: forma, materiał użyty do produkcji, rodzaj mechanizmu itp. (KolekcjaDeborah - Złotydamskizegarek) (Коллекция Дебора – маленькие женские золотые часы). Aby sprowokować emocjonalną reakcję potencjalnego nabywcy, obficie używa się leksyki oceniającej; drogie, luksusowe, ekskluzywne, piękne, elitarne, wspaniałe, stylowe zegarki; ważny, wyrafinowany, niestandardowy, stylowy dodatek. W trakcie badań ustaliliśmy współczesne trendy w tworzeniu nazw zegarków produkowanych w Rosji. Są to: zwiększenie różnorodności wytwarzanych produktów (rosyjskie marki produkują również zegarki oparte na szwajcarskich i japońskich mechanizmach elektronicznych i mechanicznych); wzrost całkowitej liczby nazw własnych zegarków, które powstały w procesie transonimizacji i onimizacji; pojawienie się szczegółowych nazw, które zwiększają funkcje informacyjne i estetyczne; w onomastycznym podsystemie nazw zegarków potwierdzenie istotności ogólnych zasad nominacji obiektów komercyjnych - stosowanie ojkonimów, hydronimów, antroponimów; aktywne wykorzystywanie do transonimizacji i onimizacji wspólnych nazw, które nie są kojarzone z niektórymi osobami, oraz odwołania, które zapewniają związek z hobby lub zawodem potencjalnego konsumenta. Przeanalizowany materiał badawczy uzasadnia twierdzenie, że nazwy zegarków rosyjskich są nie tylko częścią onomastycznej przestrzeni języka rosyjskiego, ale także zbiorem wiedzy o języku i kulturze zarówno w wąskim jak i szerokim tego słowa znaczeniu.
The names of the watches occupy a permanent place in the onomastic system and, like the names of other products, are influenced by non-linguistic conditions. Chapter I - "Theoretical foundations of research" - discusses the general and specific problems of onomastics as a field of linguistics, the content of the basic concepts of commercial nomination, the concept of time in the image of the world, the history of the production and sale of watches in Russia and problems of coordination of onomastic terminology. In Chapter II, we present the results of research on various ways of creating commercial watch names: transonymization of hydronyms, oeconyms, anthroponyms. The studied names of watches that were created on the basis of the use of appeals, as well as some features of the functioning of chrematonim in advertising texts. The conclusion briefly describes the results of the work done. The list of attachments contains a description of the scientific (150), dictionary and encyclopedic sources (44), as well as sources of materials (including internet links) that have been used in this dissertation. The index contains a list of watch names that have been analysed in this work. Analysis of the research material belonging to a relatively new area in onomastics, showed the state of its expansion in connection with the development of advertising in an increasing part of the onomastic space - trade-related names. When examining the content of the terms: trademark, brand, model, series, lines, etc. in relation to watches as goods, it was found that they emphasize various aspects of the commercial naming process, the complexity of which depends on the links with legal, communicative and economic areas of human activity. The functions of trade item names have been explained - the product category is indicated, its features and advantages over other products are emphasized, etc. We have made a brief sketch of time and watch terms in relation to the concept of the linguistic picture of the world and economics to characterize these categories as expressing the most common factors in the production, acquisition and use of time measuring instruments. Marketing and advertising literature shows that the entities responsible for creating chrematonyms with the necessary pragmatic properties always take into account information resulting from the world-specific image of a given social group. Description of the concepts of time and watch by users of Russian and Polish is necessary to identify the most common content of these concepts among potential buyers, marketers and persons responsible for advertising. A detailed review of the problem of coordination of onomastic terminology made it possible to trace the history of the appearance of the term chrematonim, the features of the formation of the content of this concept in Slavic onomastics, its relationship with related concepts: ergonim, ktematonim, ideonim, etc., as well as differentiating the features of chrematonym in the proper namespace. Traditions and innovations in Polish and Russian onomastics have been noted, as well as unresolved problems of chrematonymy. The terms chrematonym and pragmatonym refer to the name of the watches. Chrematonym is a term that describes the name of any artifact, a watch, and a pragmatonym for the name of those watches, but only if they are a commodity. Due to the fact that pragmatonym is associated with the concept of product life cycle, existence on the market, the characteristics of pragmatonyms have been established, which in various ways ensure the length of this life cycle. During the analysis of the ways of creating watch names, as well as the functioning of the chrematonym in the advertising text, it was shown how the pragmatic intentions of the name creators who pursue specific advertising goals are realized - attract the attention of the recipient, create a positive image of the product in the mind of the potential buyer and evoke the need to purchase this product. The main ways to nominate watches are onimization and transonymization as well as borrowings. When creating watch names, the most common is the transonymization of hydronyms, oeconyms and anthroponyms. An analysis of the chrematonym connotation shows that the most important factor in transonymization of hydronyms is an element of cultural significance. Hydronyms are firmly embedded in the image of the world (Volga, Amur) (Волга,Амур). The cultural significance of water objects is also confirmed by the active transonymization of the names of reservoirs and watercourses when creating onyms of other classes (Newa, Baikal) (Нева, Байкал). The effectiveness of the name depends on the degree of its compliance with the image of the world of a given social group and the hierarchy of values of the potential buyer. Oeconyms, which are transferred to the class of chrematonyms, are associated with different knowledge about cities, as well as events that took place in history and events that take place today (Moscow, Petrodworec) (Москва, Петродворец). During transonymization, we have chosen such oeconyms that allow us to convey the symbolism of freedom, prosperity and everything that is associated with the development of global culture: Monaco, Boston (Монако, Бостон). Anthroponyms are one of the oldest and most traditional sources for watch names. Often, the anthroponym placed on the watch face is its name and at the same time provides the buyer with a guarantee of this product. To attract the attention of the addressee, the connotative element of the semantics of the name is particularly important. Rich encyclopedic information about the name provides the impression of connotation necessary to use an onim as a symbol. Based on anthroponyms whose denotations are commonly known (Pushkin, Gagarin) (Пушкин,Гагарин) names of Russian watches with suggestive properties were created; they affect the subconscious mind of the potential buyer. The analysis shows that the names of the chronometers are identical to the names of the ancient gods (Athena, Jupiter) (Афина,Юпитер), historical figures (Cleopatra, Peter the Great) (Клеопатра,ПётрВеликий), show business stars (Marlene) (Марлен), figures of works of art (Harlequin) (Арлекин), they are attractive and easily remembered, they carry important information about people, events, scientific achievements, culture, etc. They have informational, emotional, sociological and aesthetic functions. If the name of the manufacturer was used as a chrematonim in the 19th century, then in modern watch production the number of anthroponyms used to name watches is hundreds (Marlene, Marta, Monika, Mary, Daria) (Марлен, Марта, Моника, Мэри, Надин, Наири, Николетта). In the onimization of apelatives, the pragmatonym is directed either at the potential buyer and the scope of its functioning, or at the advertised product itself, its properties. The basis are the apelatives of several thematic groups: water and air elements (flight, wave, tornado) (Полет, Волна,Вихрь), army (sniper, commander) (Снайпер,Командирские), position (president) (Президент), professions (ballerina) (Балерина), sport (record, hockey) (Рекорд, Хоккей), hobby (hunting) (Охота) etc., creating watch names for men. The names of women's watches are created from apelatives from thematic groups, e.g. colour, light, material, flowers, seasons, which emphasize the features of the product itself: radiant, orange, blue, jasmine, peony, charm, glamor, summer, winter (Сияние,Оранжевые, Синие,Жасмин, Пион, Шарм, Гламур,Лето, Зима,). Chrematonyms with a higher or lower frequency (from 2 to 10) appear in advertisements. In headlines and slogans, hrematonyms are an indispensable element of the text, which ensures the strengthening of informational, emotional and aesthetic functions (Венецияwatches - for connoisseurs of luxury accessories [own translation]) (ЧасыВенеция – дляценителейроскошныхаксессуаров). In the text itself, the name of the watch is used in the syntactic position of the application in conjunction with the words naming the product (watch), series, collection (Elegant Annabel watches, most models from the Annabel series, products included in the Annabel collection [o.t.]) (Элегантные часыАннабель, большинство моделей серииАннабель,изделия, вошедшие в оллекциюАннабель ). In the headlines, slogans and advertising texts, different ways of making the names of the watches more specific are used: the form, the material used for the production, the type of mechanism, etc. (Deborah Collection - Gold Ladies Watch [o.t.]) (КоллекцияДебора – маленькиеженскиезолотыечасы). To provoke the emotional response of a potential buyer, judgemental lexicon is abundantly used; expensive, luxurious, exclusive, beautiful, elite, wonderful, stylish watches; an important, sophisticated, custom, stylish accessory. During the research, we established modern trends in creating the names of watches produced in Russia. These are: the increas of the diversity of manufactured products (Russian brands also produce watches based on Swiss and Japanese electronic and mechanical mechanisms); increase in the total number of watch names that were created in the process of transonymization and onimization; the appearance of detailed names that increase information and aesthetic functions; in the onomastic subsystem of watch names, confirmation of the importance of general principles for the nomination of commercial objects - the use of patronyms, hydronyms, anthroponyms; active use of common names for transonymization and onimization, which are not associated with some people, and references that ensure a relationship with the hobby or profession of a potential consumer. The analysed research material justifies the claim that the names of Russian watches are not only part of the onomastic space of the Russian language, but also a collection of knowledge about the language and culture in both the narrow and broad sense.
Afiliacja: Wydział Filologiczny
Opis: Praca została udostępniona 10 dni przed obroną, włącznie z dniem obrony.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9916
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Bolesta_Vrona_Imenovanie_casov_rossijskogo_proizvodstva.pdf
Dostęp ograniczony
3,06 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.