REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/987
Tytuł: Znachorstwo - studium prawno-kryminalistyczne
Inne tytuły: Law and feorensics study of Quackery
Autorzy: Wolińska, Magdalena
Promotor(rzy): Kasprzak, Jerzy
Słowa kluczowe: znachor
healers
znachorstwo
quackery
medycyna niekonwencjonalna
alternative medicine
model postępowania karnego w sprawach o znachorstwo
the model of criminal proceedings in cases quackery
Data wydania: 24-mar-2014
Data dodania: 14-kwi-2014
Abstrakt: Przedmiotem rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Znachorstwo – studium prawno – kryminalistyczne”, jest zagadnienie dotyczące zdrowia człowieka ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko znachorstwa. Żyjemy w XXI wieku w związku z czym wydaje się, że znachorstwo jest pewnego rodzaju reliktem, że nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Po głębszym zbadaniu i przeanalizowaniu omawianego zagadnienia bez wątpienia można dostrzec problem, gdyż okazuje się, że część społeczeństwa korzysta z metod stosowanych przez znachorów, uzdrowicieli, a także osób zajmujących się medycyną niekonwencjonalną. Praktyki znachorskie mają na celu oszukanie chorego i wyłudzenie od niego znacznych sum pieniężnych, a nie wyleczenie go. Pomimo takiego stanu rzeczy sprawy, w których występuje element znachorstwa stają się niezwykle rzadko przedmiotem postępowania przygotowawczego, a jeszcze rzadziej sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem skazującym. Zasadniczym celem rozprawy doktorskiej jest: przedstawienie zjawiska współczesnego znachorstwa, podjęcie próby zbudowania definicji „znachor” oraz definicji „praktyki znachorskie”, przedstawienie analizy prawnej zjawiska znachorstwa w Polsce, a także w prawodawstwie wybranych krajów Europy; określenie przyczyn i popularności współczesnego znachorstwa, opracowanie kryminalistycznego modelu postępowania w sprawach o znachorstwo, przedstawienie i zbadanie metod profilaktycznych. Podjęcie tego problemu i zbadanie go pod względem prawnym jest zasadne, gdyż tylko w sporadycznych, szczególnie drastycznych wypadkach, angażują się organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.
The subject of the PhD thesis entitled " Witchcraft - legal studies - forensic science ", is the issue on human health with particular attention to the phenomenon of quackery . We live in the twenty-first century, therefore , it seems that quackery is a kind of relic that is not a threat to humans. After closer examination and analysis of the issue in question without a doubt, you can see the problem, because it turns out that part of the population uses the methods used by witch doctors, healers, as well as those dealing with unconventional medicine . Quack practices are designed to trick the patient and extortion from him large sums of money , not cure it. Despite this state of affairs cases in which there is an element of quackery become extremely rarely the subject of investigation, and even more rarely court terminated by a final judgment of conviction . The main aim of the doctoral thesis is : to present the phenomenon of contemporary quackery, to try to build a definition of "quack" and the definition of "practice quack", present an analysis of the legal phenomenon of quackery in Poland, as well as the legislation of selected countries in Europe, to identify the causes and popularity of contemporary quackery, development of forensic model of conduct in cases of quackery, present and investigate methods of prevention. Adopting this problem and examine it in legal terms is justified, because only in rare, particularly drastic cases involved law enforcement agencies and the judiciary .
Opis: Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/987
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Praca_doktorska_Magdalena_Wolinska.pdf
Dostęp ograniczony
4,18 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)