REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/982
Tytuł: Analiza zastosowania, intrpretacji i egzekwowalności umów kredytowych opartych na standardzie Loan Market Association w prawie polskim
Inne tytuły: Analysis of the applicability, interpretation and enforceability of the Market Association loan agreements, in Polish law
Autorzy: Kułak, Paweł
Promotor(rzy): Malarewicz-Jakubów, Agnieszka
Słowa kluczowe: umowy kredytowe
loan agreements
transakcje finansowe
financial transactions
banki
banks
instytucje finansowe
financial institutions
wierzytelności
claims
Data wydania: 17-mar-2014
Data dodania: 14-kwi-2014
Abstrakt: Rozprawa doktorska zatytułowana „Analiza zastosowania, interpretacji i egzekwowalności umów kredytowych Loan Market Association w prawie polskim” dotyczy szczególnego rodzaju umów kredytowych opracowanych przez angielskie Stowarzyszenie Rynku Kredytów (z ang. Loan Market Association), na potrzeby złożonych transakcji finansowań konsorcjalnych. Umowy kredytowe Loan Market Association („LMA”) są na szeroką skalę stosowane w polskim prawie i polskiej praktyce transakcyjnej. Stanowią tym samym dość istotny element inwestycji, której ramy prawne i finansowe są w wielu przypadkach wyznaczone przez złożone, wielostronne umowy kredytowe. Globalizacja usług finansowych i swobodny przepływ kapitału rodzą wiele korzyści, a zarazem problemów związanych z wprowadzeniem wielu standardów umownych, umów ramowych i uniwersalnych procedur regulacji obrotu międzynarodowego, w sferze stosunków prywatnoprawnych. To właśnie potrzeba przeprowadzenia szczegółowej analizy wpływu efektywnego zastosowania tego rodzaju instrumentów w prawie polskim, stanowiła jeden z głównych motywów skłaniających do przeprowadzenia badań stanowiących podstawę rozprawy. Rozprawa jest ukierunkowana na wskazanie: (i) obszarów zastosowania umów kredytowych Loan Market Association, (ii) sposobów interpretacji poszczególnych klauzul tych umów w świetle prawa polskiego, oraz (iii) zakresu egzekwowalności umów kredytowych Loan Market Association, w polskim prawie. Podstawowym celem rozprawy jest zatem ustalenie, czy umowy kredytowe Loan Market Association są prawidłowo stosowane, interpretowane i egzekwowalne na gruncie prawa polskiego.
The subject of the Ph.D. dissertation is the “Analysis of the applicability, interpretation and enforceability of loan agreements based on the Loan Market Association standard under Polish law”. The Loan Market Association (the “LMA”) standardized loan agreements are prepared and drafted by the British Loan Market Association for complex syndicated lending transactions and are often applied in Polish law in connection with the financial transactions performed in Poland. In consequence LMA loan agreements constitute an important part of an investment which legal and financial framework is often determined by the complex, multilateral loan agreements. Globalization of the financial services and free movement of capital are often sources of number of benefits and the same time, may cause some issues associated with introduction of various contractual standards, framework agreements and universal procedures regulating the international exchange in the scope of private, commercial matters. The need of performing a detailed analysis of the impact of these instruments in Polish law, was one of few most important factors impacting the choice of the subject of the research underlying the dissertation. The purpose of the dissertation is to: (i) identify areas of application of the LMA loan agreements, (ii) methods of interpretation of certain LMA clauses in the light of Polish law, and (iii) provide an overview of the enforceability of the LMA loan agreements under Polish law. Therefore, the main aim of the dissertation is establish whether LMA loan agreements are properly applied, interpreted and enforceable, under Polish law.
Opis: Wydział Prawa.
URI: http://hdl.handle.net/11320/982
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
rozprawa_doktorska_Pawel Kulak.pdf1,5 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.