REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9690
Tytuł: Transgraniczna przestępczość karuzelowa – aspekty kryminologiczne, kryminalistyczne i prawne
Inne tytuły: Cross-border carousel crime - criminological, forensic and legal aspects
Autorzy: Sulima, Katarzyna
Promotor(rzy): Filipkowski, Wojciech
Słowa kluczowe: karuzela podatkowa
podatek od towarów i usług
oszustwo podatkowe
znikający podatnik
przestępczość transgraniczna
tax carousel
value added tax
tax fraud
missing trader
cross-border crime
Data wydania: 29-wrz-2020
Data dodania: 2-lis-2020
Abstrakt: Głównym celem niniejszej rozprawy jest próba wieloaspektowej analizy zjawiska transgranicznej przestępczości karuzelowej w ujęciu kryminologicznym, kryminalistycznym i prawnym. Treść rozprawy doktorskiej ujęto w sześciu rozdziałach.Pierwszy rozdział poświęcono metodyce badań. Zawiera on wprowadzenie do badań własnych poprzez wskazanie obszarów badawczych i wyjaśnienie celu badań oraz określenie problemów i hipotez badawczych, zarówno głównych, jak i szczegółowych. Rozdział drugi zawiera rys historyczny transgranicznej przestępczości karuzelowej.Trzeci rozdział rozprawy zawiera przedstawienie wybranych kryminologicznych aspektów transgranicznej przestępczości karuzelowej. Czwartą – kluczową – część niniejszej pracy poświęcono wybranym kryminalistycznym aspektom tytułowego zagadnienia. Zaprezentowano szczegółowy modus operandi sprawców, z uwzględnieniem poszczególnych etapów karuzeli. Największą uwagę Autorka skupiła na charakterystycznych cechach przestępczego mechanizmu z uwzględnieniem roli poszczególnych ogniw karuzeli, takich jak: dostawca, znikający podatnik, bufor, broker i ostateczny odbiorca. Rozważania zawarte w rozdziale piątym dotyczą odpowiedzialności karneji karnoskarbowej za przestępstwa karuzelowe oraz kwalifikacji prawnej zachowań przestępczych. Ostatnia część pracy ma charakter empiryczny. Niniejszą pracę zwieńcza Podsumowanie.
The main purpose of this dissertation is to attempt a multifaceted analysis of the phenomenon of cross-border carousel crime in criminological, criminal and legal terms. The content of the doctoral dissertation was included in six chapters. The first chapter is devoted to research methodology. It contains an introduction to own research by indicating research areas and explaining the purpose of research as well as defining research problems and hypotheses, both main and detailed. The second chapter contains a historical outline of cross-border carousel crime. The third chapter of the dissertation presents selected criminological aspects of cross-border carousel crime. The fourth - key - part of this work is devoted to selected forensic aspects of the title issue. A detailed modus operandi of perpetrators was presented, including individual stages of the carousel. The author focused most on the characteristic features of the criminal mechanism, taking into account the role of individual links in the carousel, such as: supplier, disappearing taxpayer, buffer, broker and final recipient. The considerations contained in chapter five concern criminal and fiscal penal liability for carousel offenses and the legal classification of criminal behavior. The last part of the work is empirical.Summary of this work is the Conclusion.
Afiliacja: Uniwersytetu w Białymstoku. Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/9690
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Sulima_Transgraniczna_przestepczosc_karuzelowa.pdf
Dostęp ograniczony
2,77 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.