REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9157
Tytuł: Wspomnienie o Ryszardzie Kazimierzu Lewańskim: w setną rocznicę urodzin
Inne tytuły: Remembrance of Ryszard Kazimierz Lewański on the centennial of birth
Reminiscence de Ryszard Kazimierz Lewański à l’occasion du centenaire de sa naissance
Autorzy: Maślanka, Julian
Słowa kluczowe: Ryszard Kazimierz Lewański
polonia
relacje polsko-włoskie
III Korpus Andersa
Bolonia
bibliotekarstwo
archiwistyka
Wojsko Polskie i wyzwolenie Włoch
Data wydania: 2018
Data dodania: 26-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Prymat, Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Seria: Seria Naukowo‑Literacka „Prelekcje Mistrzów”;5
Abstrakt: The present volume contains an essay by Prof. Julian Maślanka in which he reminiscences about Ryszard Kazimierz Lewański (November 24th, 1918 – May 30th, 1996), an eminent Polish scholar of wide research interests. Following World War II, Ryszard Lewański mostly lived and worked in Italy, where he took an active part in the life of the Polish community. He was an outstanding bibliographer, researcher of the historical and cultural links and relations between Poland and Italy, initiator and organiser of a whole number of academic conferences. The impressive bibliography of Lewański’s works, published in 1990 by the University of Udine under the title of Munera polonica et slavica. Riccardo C. Lewanski oblata (edited by Silvano De Fanti), includes about 100 articles and 20 books in Italian, English, Polish, and German. In his essay, Julian Maślanka takes a personal perspective on Ryszard Lewański, since the two scholars were friends for many years. His memoirs are illustrated by photographs from the author’s personal archives. Although circumstances prevented Professor Maślanka from delivering his lecture at the University of Bialystok in person, he kindly agreed to have it read out at a scholarly meeting held at the “East-West” Chair of Language and Literary Studies in 2018. Julian Maślanka is a prominent researcher of the nineteenth-century literature, associated with the Jagiellonian University and the Polish Academy of Arts and Sciences. He is a renowned commentator on the Polish literature of the Enlightenment and Romanticism periods, a philologist and editor, a researcher of folklore, and one of the founding fathers of modern media studies in Poland. He has been a corresponding member of the Polish Academy of Arts and Sciences since 1991 and a full member since 1997. In 2005, he was appointed Director of the Philological Section of the Academy. Professor Maślanka is a member of the Committee on Literary History at the Kraków branch of the Polish Academy of Sciences, Société des Amis de Lamennais in Paris, and of Societas Jablonoviana in Leipzig. He has authored classic works on the Polish and Slavic literature: Zorian Dołęga Chodakowski: jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne [Zorian Dołęga Chodakowski: his place in the Polish culture and his influence on the literature of the Polish Romantic movement] (Wrocław 1965), Literatura a dzieje bajeczne [Literature and legendary history] (Warszawa 1984). He is an accomplished editor of classical works by Mickiewicz, Adam Czarnocki, Ignacy Krasicki, and August A. Jakubowski. He also edited two important collections of papers: Julian Klaczko (1825–1906): krytyk literacki, pisarz polityczny, badacz sztuki (członek Akademii Umiejętności od 1872) [Julian Klaczko (1825–1906): a literary critic, a political writer, and a historian of art (member of the Academy of Arts and Sciences since 1872)] (Kraków 2007); and Wacław Borowy (1890–1950): uczony humanista [Wacław Borowy (1890–1950): a humanist scholar] (Kraków 2008). Professor Maślanka lives and works in Kraków.
Le volume contient un article du prof. Julian Maslanka, dédié à Ryszard Kazimierz Lewański (24 novembre 1918 – 30 mai 1996), résidant après la Seconde Guerre mondiale en Italie. Il était un érudit et un activiste de la diaspora polonaise avec de larges intérêts scientifiques, un bibliographe exceptionnel, aussi bien qu’un chercheur des relations et des liens historiques et culturelles italo-polonaises aussi bien qu’un initiateur et un organisateur des conférences scientifiques. La bibliographie des œuvres de Lewański dans un magnifique livre publié en 1990 par l’Université d’Udine intitulé Munera polonica et slavica. Riccardo C. Lewanski oblata, édité par Silvano De Fanti contient environ 120 articles en italien, anglais, polonais et allemand, dont une vingtaine de livres. L’auteur des souvenirs ne cache pas son point de vue personnel, car pendant de nombreuses années, il était lié par amitié avec le professeur Lewański. L’œuvre est enrichie de photos provenant des archives de l’auteur. Incapable de présenter sa conférence en personne à l’Université de Białystok, professeur Julian Maslanka l’a donné à lire à la réunion scientifique de la Chaire d’études philologiques «Est-Ouest» en 2018. Professeur Julian Maslanka est un chercheur exceptionnel de la littérature du 19-ème siècle associé à l’Université Jagellonne et l’Académie Polonaise des Arts et des Sciences. L’interprète la littérature polonaise des Lumières et du romantisme, philologue et rédacteur en chef, chercheur de folklore littéraire, cofondateur de la sociologie des médias moderne polonaise, surtout des études de presse. Depuis 1991, un membre correspondant de l’Académie Polonaise des Arts et des Sciences, à partir de 1997 – son membre actif; depuis 2005 – Directeur de la Section de Philologie de l’Académie. Membre de la Commission Littéraire Historique de l’Académie Polonaise des Sciences de Cracovie, de la Société des Amis de Lammenais à Paris et de la Société scientifique Societas Jablonoviana de Leipzig. Auteur d’œuvres classiques polonaises et slaves: Zorian Dołęga Chodakowski: jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne [Zorian Dolega Chodakowski: sa place dans la culture polonaise et l’impact sur la littérature romantique polonaise] (Wroclaw 1965), Literatura a dzieje bajeczne [Littérature et l’histoire fabuleuse] (Varsovie 1984). Un éditeur exceptionnel de Mickiewicz, Adam Czarnocki, Ignacy Krasicki, August A. Jakubowski. Éditeur de volumes: Julian Klaczko (1825–1906): krytyk literacki, pisarz polityczny, badacz sztuki (członek Akademii Umiejętności od 1872) [Julian Klaczko (1825–1906): critique littéraire, écrivain politique, chercheur de l’art (membre de l’Académie des Sciences de 1872)], (Cracovie 2007), Wacław Borowy (1890–1950): uczony humanista [Waclaw Borowy (1890–1950): le savant humaniste] (Cracovie 2008). Professeur Maslanka vit et travaille à Cracovie.
Tom zawiera artykuł prof. Juliana Maślanki poświęcony Ryszardowi Kazimierzowi Lewańskiemu (24 XI 1918 – 30 V 1996), zamieszkałemu po II wojnie światowej we Włoszech. Był on uczonym i działaczem polonijnym o szerokich zainteresowaniach naukowych, wybitnym bibliografem, jak też badaczem stosunków i związków historycznokulturalnych polsko­‑włoskich oraz inicjatorem i organizatorem konferencji naukowych. Bibliografia prac Lewańskiego w okazałej księdze wydanej w 1990 roku przez Uniwersytet w Udine pt. Munera polonica et slavica. Riccardo C. Lewanski oblata pod red. Silvano De Fanti liczy około 120 pozycji w językach: włoskim, angielskim, polskim i niemieckim, w tym zaś ok. 20 książek. Autor wspomnień nie kryje osobistej perspektywy, bowiem z prof. Lewańskim łączyła go przez lata przyjaźń. Pracę wzbogacają zdjęcia z archiwum domowego autora. Prof. Julian Maślanka, nie mogąc przedstawić swej prelekcji osobiście na Uniwersytecie w Białymstoku, przekazał ją do odczytania na zebraniu naukowym Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w 2018 roku. Prof. Julian Maślanka jest wybitnym badaczem literatury XIX wieku, związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Polską Akademią Umiejętności. Interpretator literatury polskiego oświecenia i romantyzmu, filolog i edytor, badacz folklorystyki literackiej, współtwórca nowoczesnego polskiego prasoznawstwa. Od r. 1991 członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, od 1997 – członek czynny PAU; od 2005 – Dyrektor Wydziału Filologicznego PAU. Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie, Société des Amis de Lammenais w Paryżu, Towarzystwa Naukowego Societas Jablonoviana w Lipsku. Autor klasycznych prac polonistycznych i slawistycznych: Zorian Dołęga Chodakowski: jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne (Wrocław 1965), Literatura a dzieje bajeczne (Warszawa 1984). Wybitny edytor Mickiewicza, Adama Czarnockiego, Ignacego Krasickiego, Augusta A.Jakubowskiego. Red. tomów: Julian Klaczko (1825–1906): krytyk literacki, pisarz polityczny, badacz sztuki (członek Akademii Umiejętności od 1872) (Kraków 2007), Wacław Borowy (1890–1950): uczony humanista (Kraków 2008). Prof. Maślanka mieszka i pracuje w Krakowie.
Nota biograficzna: Julian Maślanka – historyk literatury polskiej (głównie: Oświecenie i Romantyzm) o zainteresowaniach też slawistycznych i historią kultury; edytor. Urodzony 5 III 1930 w Łukawcu k. Rzeszowa, gdzie ukończył szkołę podstawową i na tajnych kompletach I klasę gimnazjalną (1943/1944). Od jesieni 1944 w Gimnazjum i Liceum im. Konarskiego w Rzeszowie, a od 1945/1946 w Gimnazjum i Liceum im. Sienkiewicza w Łańcucie, gdzie uzyskał maturę (1949), po czym studiował polonistykę w UJ. Po ukończeniu tzw. I stopnia nie został przyjęty na studia magisterskie (mimo że zdał egzaminy w I terminie: 7 na „dobrze” i 10 na „bardzo dobrze”). Po rocznej przerwie kontynuował studia w UJ i w styczniu 1955 uzyskał magisterium (seminarium prof. S. Pigonia). W 1954 ożenił się z koleżanką ze studiów Barbarą Gardulską. W latach 1956–1962 pracował w domu kultury w Nowej Hucie, a w latach 1963–1967 w Ośrodku Badań Praso­znawczych w Krakowie jako sekretarz naukowy i redaktor naczelny kwartalnika „Zeszyty Prasoznawcze”. Równocześnie przygotowywał rozprawę doktorską (promotor: prof. Pigoń) na temat: „Zorian Dołęga-Chodakowski – jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne” (wydana w Krakowie, 1965). W 1965 został członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie. W 1968 habilitował się w UJ na podstawie rozprawy „Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia” (wydana w 1968), po czym podjął pracę w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W tymże roku został członkiem Komitetu ­Słowianoznawstwa PAN. Od 1969 należy do kolegium redakcyjnego „Ruchu Literackiego” (1995–2000 redaktor naczelny), w latach 1971–1975 redagował „Prace Historycznoliterackie” (w serii „Zeszytów Naukowych UJ”). Był też prodziekanem Wydziału Filologicznego UJ (1972–1975). W 1974 otrzymał nagrodę I stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W latach 1975–1978 oraz 1979–1981 wykładał w Katedrze Języka i Literatury Polskiej (Institut de Polonais) w Université de Nancy II, a po nagłej śmierci prof. Etienne Decaux przez cztery lata sprawował obowiązki dyrektora tej placówki. W 1979 wszedł do kolegium redakcyjnego „Dzieł wszystkich” Mickiewicza (red. Konrad Górski). W tymże roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1986 zwyczajnym. Prowadził badania nad rękopisami Mickiewicza w Bolonii (1986) i w Paryżu (1987). Wchodził w skład Komitetu Wydania Rocznicowego „Dzieł” Mickiewicza (1983), a od 1987 należy do Komitetu Redakcyjnego „Dzieł wszystkich „C. K. Norwida. W 1991 został wybrany na członka korespondenta, a w 1997 na członka czynnego PAU, i w latach 1996–1999 był sekretarzem, w 2004 wicedyrektorem, zaś 2005–2013 dyrektorem Wydziału Filologicznego PAU. Wchodził też do Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej PAU (1993). Oprócz wymienionych wyżej prac – doktorskiej i habilitacyjnej oraz ponad 250 artykułów i recenzji w czasopismach – ukazały się jego następujące publikacje książkowe: „Literatura a dzieje bajeczne” (Warszawa, PWN, 1984, wyd. 2 powiększone, 1990); „Z dziejów literatury i kultury” (Kraków, Wyd. Księgarnia Akademicka, 2001); „Polska folklorystyka romantyczna” (Wrocław, Ossolineum, 1984); „Rzeczpospolita Sarmatów: Polska” (Kraków, Wydawnictwo Kluszczyński, 2004, współautorzy: D. Grzybek i R. Marcinek); w tłumaczeniu ukraińskim: „Wibrani praci z literaturoznawstwa ta folkloru” (red. R. Radyszewski, Kijów 2013); „Szkice z dziejów literatury i kultury” (Kraków, PAU, 2014). Autor prac edytorskich i redakcyjnych: Zorian Dołęga ­Chodakowski, „O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy” (Warszawa, PWN, 1967 – nagroda PAN); Z. Dołęga Chodakowski, „Śpiewy słowiańskie pod strzechą wiejską zbierane” (Warszawa, LSW, 1973); A. A. Jakubowski, „Poezje” (Kraków, WL, 1973); „Encyklopedia wiedzy o prasie” (Wrocław, Ossolineum, 1976); A. Małecki, „Od antyku do romantyzmu” (Warszawa, PWN, 1979); I. Krasicki, „Myszeidos pieśni X” (Wrocław, Ossolineum, w serii BN, 1982); S. Pigoń, „Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury” (Warszawa, PWN, 1984, wyd. 2 – 1985); A. Mickiewicz, „Dzieła”, tomy VII–XI (Wydawnictwo rocznicowe, Warszawa, „Czytelnik”, 1996–1998, t. VII, wyd. 2 – 1997, wyd. 3 – 1999); „Słownik pisarzy świata” (Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004, wyd. 2: 2008 przez Krakowskie Wydawnictwo Naukowe); „Encyklopedia literatury światowej” (Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005); Jan Kasprowicz, „Wybór poezji” (Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa, 2009); C. Norwid, „Dzieła wszystkie”, t. VI: Dramaty, cz. 2 (Lublin, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL i Biblioteka Narodowa, 2013); C. Norwid, „Dzieła wszystkie”, t. V: „Dramaty”, cz. 2 (Lublin, jw., 2015).
Opis: Naukowo-Literacka Seria „Prelekcje Mistrzów” - to elitarny cykl wykładów gościnnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku skierowany do wykładowców akademickich, studentów, doktorantów, nauczycieli i uczniów, ale również do wszystkich humanistów zainteresowanych tematami będącymi przedmiotem dociekań i badań najświetniejszych pisarzy i uczonych z kraju i zagranicy. Wykładowcami są wybitni profesorowie, uczeni, pisarze, ludzie sztuki, przedstawiciele kultury, słowem: twórcy wyznaczający kierunki rozwoju współczesnej humanistyki. Naukowo-Literacka Seria „Prelekcje Mistrzów” zaprasza do skupionego spotkania z reprezentantami współczesnej myśli i wrażliwości humanistycznej, z ich myślą, postawami, diagnozami stanu kultury dawnej i współczesnej. Redakcja serii: Jarosław Ławski. Redaktor tomu: Krzysztof Rutkowski.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9157
ISBN: 978-83-7657-283-3
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Prelekcje Mistrzów 5_Maślanka_wkład.pdfPrelekcje Mistrzów 5_Maślanka_wkład6,62 MBAdobe PDFOtwórz
Prelekcje Mistrzów 5_Maślanka_okładka.pdfPrelekcje Mistrzów 5_Maślanka_wkład96,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.