REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9083
Tytuł: Otwarty dostęp w systemie komunikacji naukowej uniwersytetów Białorusi
Inne tytuły: Open access in the system of scientific communication of Belarussian universities
Autorzy: Hryńko, Mikałaj
Kułażanka, Uładzimir
Słowa kluczowe: otwarty dostęp do publikacji naukowych
otwarta nauka
repozytoria uniwersyteckie
Białoruś
nauka
edukacja
open access to scientific publications
open science
University repositories
Belarus
science
education
Data wydania: 2019
Data dodania: 11-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r., praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chomika, Hanny Kościuch i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2019, s. 213-222
Konferencja: Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Białystok, 15-16 listopada 2018 r.
Abstrakt: Celem artykułu jest analiza stanu i perspektyw wprowadzenia zasad otwartego modelu nauki do systemu komunikacji naukowej Białorusi. Wiąże się to z opracowaniem i wdrożeniem nowych narzędzi do promowania wyników pracy naukowej w globalnej przestrzeni informacyjnej. Zwrócono uwagę na brak krajowej strategii i nierównomierne wprowadzenie narzędzi komunikacji naukowej. Praktycznie zasada otwartego dostępu do publikacji jest najbardziej aktywnie wdrażana poprzez rozwój repozytoriów uniwersyteckich oraz projektów agregacji danych z repozytoriów otwartego dostępu.
The purpose of the article is to analyze the state and prospects of the implementation of the principles of an open model of science in the system of scientific communication in Belarus. This is in response to the development and implementation of new tools to promote the results of scientific work in the global information space. We drew attention to the lack of a national strategy and uneven implementation of scientific communication tools. In practice, the principle of open access for publications is most actively implemented through the development of University repositories and projects of data aggregation from open access repositories.
Afiliacja: Mikałaj Hryńko - Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś), Biblioteka Naukowa
Uładzimir Kułażanka - Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku (Białoruś), Fundamentalna Biblioteka
E-mail: Mikałaj Hryńko: ngrinko@grsu.by
Uładzimir Kułażanka: kulazhanka@bsu.by
URI: http://hdl.handle.net/11320/9083
DOI: 10.15290/50latBU.2019.14
ISBN: 978-83-7431-604-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, 15-16 listopada 2018 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Hrynko_U_Kulazanka_Otwarty_dostep.pdf98,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.