REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9082
Tytuł: Rola repozytoriów instytucjonalnych w zmieniającym się środowisku komunikacji naukowej i działalności bibliotek akademickich
Inne tytuły: The role of institutional repositories in the changing environment of scientific communication and the activity of academic libraries
Autorzy: Szafrański, Leszek
Słowa kluczowe: biblioteki akademickie
funkcje repozytoriów
komunikacja naukowa
media społecznościowe
repozytoria instytucjonalne
academic libraries
repository functions
scientific communication
social media
institutional repositories
Data wydania: 2019
Data dodania: 11-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r., praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chomika, Hanny Kościuch i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2019, s. 199-212
Konferencja: Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Białystok, 15-16 listopada 2018 r.
Abstrakt: Celem badań opisanych w artykule było ustalenie roli repozytoriów instytucjonalnych w zmieniającym się środowisku informacyjnym nauki i bibliotek akademickich, a w szczególności przeprowadzone analizy dotyczyły realizacji dodatkowych zadań i funkcji, jakie są wykonywane w polskich repozytoriach. Poszukiwano informacji na temat działań dotyczących parametrycznej oceny uczelni i pracowników naukowych, prowadzenia działalności wydawniczej, raportowania na temat działalności naukowej i innych aktywności wykraczających poza podstawową działalność repozytoriów, czyli upowszechnianie publikacji naukowych. Badania przeprowadzono za pomocą wywiadów oraz analizy jakościowej i ilościowej stron internetowych. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że w znikomym zakresie realizowane są dodatkowe funkcje poszerzające podstawową działalność repozytoriów. Poza systemami typu CRIS, działania te podejmowane są tylko w 5 repozytoriach. Głównie polegają na prowadzeniu działalności wydawniczej, digitalizacji zasobów, masowych eksportach metadanych do centralnych systemów informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on i PBN oraz w przypadku systemów CRIS kompleksowym gromadzeniu informacji i raportowaniu o dorobku pracowników danej uczelni.
The aim of the research described in the article was to determine the role of institutional repositories in the changing information environment of science and academic libraries. In particular, the analyzes concerned the implementation of additional tasks and functions that are performed in Polish repositories. Information was sought regarding the parametric evaluation of universities and researchers, conducting publishing activities, reporting on scientific activities and other activities beyond the basic activity of repositories, i.e. dissemination of scientific publications. The research was conducted by means of interviews, qualitative and quantitative analysis of websites and analysis of existing documents. As a result of the conducted research, it was found that additional functions are implemented to a negligible extent, expanding the basic activity of repositories. Apart from CRIS systems, these activities are only undertaken in 5 repositories. They mainly rely on publishing, the digitization of resources, mass metadata exports to POL-on and PBN central information systems for science and higher education, and, in the case of CRIS systems, comprehensive information collection and reporting on the achievements of university employees.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska
E-mail: l.szafranski@uj.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9082
DOI: 10.15290/50latBU.2019.13
ISBN: 978-83-7431-604-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, 15-16 listopada 2018 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Szafranski_Rola_repozytoriow_instytucjonalnych.pdf1,25 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.