REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9078
Tytuł: Przywróćmy bibliotekoznawstwo porównawcze
Inne tytuły: Let us bring back comparative librarianship
Autorzy: Hollender, Henryk
Słowa kluczowe: bibliotekoznawstwo porównawcze
bibliotekoznawstwo międzynarodowe
bibliotekarstwo polskie
dobre praktyki
modernizacja bibliotek
współpraca bibliotek
Lor Peter Johan
kazusy biblioteczne
bibliotekarstwo poradzieckie
comparative librarianship
international librarianship
Polish library science
best practice
modernization of libraries
cooperation of libraries
Peter Johan Lor
cases in librarianship
post-Soviet librarianship
Data wydania: 2019
Data dodania: 11-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r., praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chomika, Hanny Kościuch i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2019, s. 147-161
Konferencja: Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Białystok, 15-16 listopada 2018 r.
Abstrakt: Porównania bibliotek prowadzone pod szyldem bibliotekoznawstwa porównawczego (czasem także z dopowiedzeniem: i międzynarodowego) to nurt badawczy i dydaktyczny, który co pewien czas pojawia się w Polsce, aby następnie zniknąć. Równocześnie jednak bibliotekarze polscy przejawiają niewielką aktywność międzynarodową, a głównym narzędziem utrzymywania kontaktu ze światowymi tendencjami jest użytkowanie produktów technicznych, które znane są w innych krajach. Tymczasem porównanie bibliotek powinno pomagać w krytycznej ocenie swoich osiągnięć, w dobieraniu źródeł inspiracji, w przestrzeganiu przed niekorzystnymi decyzjami itd. Autor zwraca uwagę, że w globalnym świecie wszystko może być przedmiotem transferu, a więc także porównywania, choć większość autorów koncentruje się na działalności organizacji międzynarodowych i na wielkich projektach, instytucjonalizujących współpracę bibliotek. Podaje przykłady tematyki godnej badań i analiz oraz autorów, którzy ją podejmują.
Comparisons of libraries conducted under the banner of comparative librarianship (sometimes with the addition of: and international) is a research and didactic trend, which every now and then appears in Poland, to eventually fall into oblivion. At the same time, Polish librarians show little international activity, and the main tool for maintaining contact with global trends is the use of technical products known in other countries. Meanwhile, this is comparing libraries which should help to critically assess their achievements, select sources of inspiration, abide by unfavourable decisions, and so on. We would like to point out that in the global world, everything can be the subject of transfer and comparison, although the majority of authors focus more on the activities of international organizations and large projects than institutionalize the cooperation of libraries.
Afiliacja: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
E-mail: h.hollender@lazarski.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9078
DOI: 10.15290/50latBU.2019.10
ISBN: 978-83-7431-604-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, 15-16 listopada 2018 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
H_Hollender_Przywrocmy_bibliotekoznawstwo_porownawcze.pdf129,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.