REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9020
Tytuł: Wzornictwo a konkurencyjność gospodarki polskiej
Inne tytuły: Design versus the competitiveness of the polish economy
Autorzy: Tumiel-Góralska, Paulina
Promotor(rzy): Meredyk, Kazimierz
Słowa kluczowe: wzornictwo
gospodarka
konkurencyjność
usługa
produkt
innowacyjność
design
competitiveness
economy
innovation
product
Data wydania: 24-lut-2020
Data dodania: 22-kwi-2020
Abstrakt: Przedmiotem badań zawartych w rozprawie jest gospodarka polska w latach 2000-2019. Okres ten przyniósł szereg zmian, m.in. w strategii rozwoju gospodarczego, w efekcie czego w 2018 roku Polska została zaliczona w poczet gospodarek najrozwiniętych. Mimo pozytywnych przemian dystans rozwojowy między Polską a najwyżej rozwiniętymi gospodarkami krajów członkowskich UE pozostał. Problemem poruszonym w rozprawie jest niewystarczający poziom konkurencyjności polskiej gospodarki. Konkurencyjność definiowana jest jako zdolność przemysłu, regionów oraz krajów do zapewnienia trwałego rozwoju gospodarczego oraz wysokiej stopy zwrotu z zastosowanych czynników produkcji w warunkach gospodarki otwartej. Sektor projektowy (wzornictwa/designu) stanowi jedną z najważniejszych zmiennych objaśniających podjęty w rozprawie problem. W wysoko rozwiniętych gospodarkach światowych sektor wzornictwa jest jednym z najprężniej działających sektorów, a szeroko rozumiany design dotyczy nie tylko przemysłu, ale praktycznie wszystkich dziedzin gospodarki, przez co staje się niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Stąd też sformułowano hipotezę główną, iż warunkiem wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej, jest rozwój sektora wzornictwa.
The research presented in the thesis is focused on Poland’s economy in the years 2000-2019. During this period Poland went through a number of substantial transformations, particularly in economic policy. As a result, by 2018 Poland became one of the world’s developed economies. The issue raised in the thesis concerns the insufficient level of competitiveness that characterises Poland’s economy.Competitiveness is defined as the capacity of industry, regions and countries to ensure durable economic development and a high return rate on the applied production factors in the conditions of open economy in relation to their competitors. Creative industries (patterns/design) constitute one of the most significant variables that provide an explanation for the issue raised in the thesis. In highly developed global economies the design sector is one of the most dynamic industries. Design - in its broad sense - concerns not only industry but practically all areas of the economy, thanks to which it becomes an unusually vital factor of economic development. Therefore, the author formulated the main hypothesis that the condition for competitive growth of the Polish economy is the development of the design industry.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Finansów.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9020
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Tumiel-Goralska_Wzornictwo_a_konkurencyjnosc_gospodarki_polskiej.pdf
Dostęp ograniczony
8,55 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.