REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8743
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.advisorPrzygodzka, Renata-
dc.contributor.authorChmielak, Bogusław Adam-
dc.date.accessioned2020-01-25T08:35:44Z-
dc.date.available2020-01-25T08:35:44Z-
dc.date.issued2019-11-04-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8743-
dc.description.abstractW rozprawie przeprowadzono analizę dobrobytu wśród współczesnych społeczeństw. Przedmiotem analizy były warunki realizacji, zmiany w czasie oraz aksjologiczny kontekst dobrobytu. Problemem naukowym jest niejednoznaczny, nie wyjaśniony w sposób satysfakcjonujący, związek kosztów utrzymania (wydatków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb) oraz oszczędności z wysokością uzyskiwanych dochodów (budżetu gospodarstwa domowego) wśród przedstawicieli różnych sektorów gospodarki. W obszarze badawczym znalazło się dwanaście krajów, reprezentujących cztery modele gospodarki rynkowej: anglosaski, nordycki, reński oraz wschodnioazjatycki. Klasyfikację modeli oparto na teorii wymiarów kulturowych G. Hofstede. Zakres czasowy badania obejmuje lata 1976–2018. Wykorzystano dane o wynagrodzeniach i kosztach życia zawarte w publikacjach „UBS Prices and Earnings”. Wyróżniono trzy gospodarstwa domowe składające się z dwóch osób zatrudnionych w jednym z sektorów gospodarki: publicznym (kierowca autobusu i nauczyciel), usług (mechanik samochodowy i asystent) oraz przemysłu (kierownik działu i technik przemysłu). Z przeprowadzonego badania wynika, że poziom życia mierzony wysokością dochodów gospodarstw domowych i kosztów życia oraz ich wzajemnymi relacjami jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach. Za kształt i charakter tych relacji odpowiedzialny jest między innymi model gospodarki rynkowej.pl
dc.description.abstractThe dissertation carried out an analysis of prosperity among contemporary societies. The subject of the analysis were the conditions of implementation, changes in time and the axiological context of prosperity. The scientific problem is the ambiguous, unexplained, relationship between the cost of living (expenses to meet necessary needs) and savings with the amount of income (household budget) among representatives of various sectors of the economy. The research area included twelve countries representing four models of the market economy: Anglo-Saxon, Nordic, Rhine and East Asian. Model classification was based on G. Hofstede's cultural dimensions theory. The time range of the analysis is 1976–2018. Wages and cost of living data included in the “UBS Prices and Earnings” publications were used. Three households were distinguished, consisting of two people employed in one of the sectors of the economy: public (bus driver and primary school teacher), services (automobile mechanic and secretary) and industry (department manager and industrial technician). The study shows that the standard of living measured by the amount of households' incomes and costs of living, and their mutual relations is very diverse in individual countries. The model of the market economy is responsible for the shape and nature of these relations.pl
dc.language.isoplpl
dc.subjectdobrobytpl
dc.subjectjakość życiapl
dc.subjectkultura organizacyjnapl
dc.subjectsystem gospodarczypl
dc.subjectwelfarepl
dc.subjectquality of lifepl
dc.subjectorganizational culturepl
dc.subjecteconomic systempl
dc.titleModele gospodarki rynkowej a tworzenie dobrobytupl
dc.title.alternativeMarket economymodels and formation of prosperitypl
dc.typeBook_phdpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Finansówpl
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B.A_Chmielak_Modele_gospodarki_rynkowej_a_tworzenie_dobrobytu.pdf2,77 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.