REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8741
Tytuł: Bilateralna współpraca transgraniczna Białegostoku i Grodna. Wybrane aspekty prawne
Inne tytuły: The bilateral cross-border cooperation between Bialystok and Grodno. Selected legal aspects.
Autorzy: Musiał, Włodzimierz Jan
Promotor(rzy): Perkowski, Maciej
Olechno, Artur (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: bilateralna współpraca transgraniczna
wymiar prawny współpracy transgranicznej
euroregion
związki bliźniacze
partnerstwo transgraniczne
bilateral cross-border cooperation
legal dimension of cross-border cooperation
euroregion
town twinning
cross-border partnership
Data wydania: 21-lis-2019
Data dodania: 25-sty-2020
Abstrakt: W XXI wieku coraz większe znaczenie w kreowaniu i rozwijaniu partnerskich relacji zagranicznych między władzami lokalnymi odgrywa współpraca przygranicznych miast. Podpisane porozumienia między współpracującymi samorządami miejskimi położonymi po dwóch stronach granicy mają na celu wzmocnienie i poprawę partnerskich relacji pomiędzy lokalnymi społecznościami. Miasta partnerskie na podstawie zawartych umów i porozumień zobowiązują się budować i prowadzić współpracę transgraniczną w różnych obszarach przedmiotowych, co lokuje je w obszarze zainteresowania wielu nauk (ekonomia, prawo, socjologia, zarządzanie).Problematyka bilateralnych stosunków między samorządami lokalnymi położonymi po dwóch stronach tej samej granicy wyraża się doskonale w relacjach Białegostoku z Grodnem. Celem niniejszej rozprawy jest analiza oraz ocena bilateralnej współpracy transgranicznej Białegostoku i Grodna w świetle prawa międzynarodowego publicznego. Tezą badawczą rozprawy jest stwierdzenie, że prawny wymiar bilateralnej współpracy transgranicznej Białegostoku i Grodna nosi cechy swoiste, przy jednakowym spełnianiu standardu ogólnego. Na rozprawę składają się następujące rozdziały: Europejska bilateralna współpraca transgraniczna w ujęciu teoretycznym; Wymiar prawny europejskiej bilateralnej współpracy transgranicznej; Status prawny stron bilateralnej współpracy transgranicznej Białegostoku i Grodna; Podstawy prawne bilateralnej współpracy transgranicznej Białegostoku i Grodna; Przedmiot bilateralnej współpracy transgranicznej Białegostoku i Grodna; Finansowanie bilateralnej współpracy transgranicznej Białegostoku i Grodna; Problemy bilateralnej współpracy transgranicznej Białegostoku i Grodna.
In 21st century cooperation between border towns becomes increasingly important in creation and development of partnerships between foreign local authorities. Agreements signed by cooperating city governments situated on both sides of the border are aimed at strengthening and improving partnerships between local communities. Cities on the grounds of contracts and agreements undertake to build and operate cross-border cooperation in various subject areas, which puts them in the focus of many sciences (Economics, Law, Sociology, and Management).The issues of bilateral relations between local governments situated on two sides of the same border is perfectly expressed in relations between Bialystok and Grodno. The purpose of this dissertation is to analyze and evaluate bilateral cross-border cooperation between Białystok and Grodno in the light of public international law. The research thesis of the dissertation is the statement that the legal dimension of bilateral cross-border cooperation between Białystok and Grodno has specific features, while the general standard is equally fulfilled.The dissertation consists of the following chapters: European bilateral cross-border cooperation in theoretical terms; The legal dimension of European bilateral cross-border cooperation;The legal status of bilateral cross-border cooperation between Białystok and Grodno; The legal foundations of bilateral cross-border cooperation between Białystok and Grodno; The subject of bilateral cross-border cooperation between Białystok and Grodno;Financing of bilateral cross-border cooperation between Białystok and Grodno; Problems of bilateral cross-border cooperation between Białystok and Grodno.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/8741
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
W.J _Musial_Bilateralna_wspolpraca_transgraniczna_Bialegostoku_i_Grodna.pdf3,07 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.