REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8739
Tytuł: Surogacja w ujęciu karnoprawnym i kryminologicznym
Inne tytuły: Surrogacy in terms of criminal law and criminology
Autorzy: Ciulkin-Sarnocińska, Katarzyna
Promotor(rzy): Guzik-Makaruk, Ewa
Słowa kluczowe: surogacja
macierzyństwo zastępcze
in vitro
handel ludźmi
adopcja wbrew przepisom ustawy
surrogacy
surrogate motherhood
in vitro
human trafficking
adoption against the provisions of the Act
Data wydania: 23-wrz-2019
Data dodania: 24-sty-2020
Abstrakt: Rozprawa doktorska pt. Surogacja w ujęciu karnoprawnym i kryminologicznym, stanowi interesujące ujęcie problematyki popularnego zjawiska macierzyństwa zastępczego. Kompleksowa analiza zagadnienia w ujęciu prawnokarnym, powstała z uwagi na zapotrzebowanie społeczne i prawne. Doktorantka podjęła także próbę oceny, pod kątem karalności czynności, zmierzających do wykonania umowy surogacji, zarówno czyny osób bezpośrednio związanych z umową, jak też pośrednio. Rozważono, czy zawarcie i wykonanie umowy o macierzyństwo zastępcze może wypełniać znamiona przestępstwa handlu ludźmi uregulowanego w przepisie art. 189 a kk oraz przestępstwa organizowania adopcji wbrew przepisom ustawy z art. 211 a kk. Ze społecznym wymiarem surogacji nierozerwalnie powiązany jest aspekt prawny oraz kryminologiczny. Zachowanie osób będących stronami umowy o macierzyństwo zastępcze, polega na odpłatnym bądź nieodpłatnym przekazaniu przez matkę jej dziecka rodzicom, którzy z różnych względów nie chcą lub nie mogą zostać rodzicami w tradycyjny sposób. Opracowanie tematu Surogacja w ujęciu karnoprawnym i kryminologicznym ma na celu pogłębienie wiedzy praktycznej, jak również teoretycznej w powyższym zakresie, ukazując skalę zjawiska, poprzez pryzmat ilości osób korzystających z usług matek surogatek. Należy zauważyć, że surogacja, nie była dotąd przedmiotem szerszego zainteresowania prawników i kryminologów.
The doctoral dissertation Surrogacy in terms of criminal law and criminology is an interesting approach to the problem of the popular phenomenon of surrogate motherhood. A comprehensive analysis of the issue in terms of criminal law was created due to social and legal needs. The PhD student also made an attempt to assess surrogacy contracts from the point of view of criminal activity, both in terms of the actions of the people directly related to the contract, as well as indirectly. It was taken under consideration whether the signing and performance of a surrogacy contract could be characterized as a crime related to human trafficking, regulated in the provisions of Article 189 of the Penal Code, or as an offense of organizing adoption against the provisions of the Act under Article 211a of the Penal Code. Legal and criminological aspects are inextricably connected with the social dimension of surrogacy. A surrogacy contract entails the transfer of a child, for free or for a fee, from the mother to parents who for various reasons do not want or cannot become parents in the traditional way. The elaboration of the topic Surrogacy in terms of criminal law and criminology aims to deepen practical and theoretical knowledge in the above field, showing the scale of the phenomenon, through the prism of the number of people using the services of surrogate mothers. It should be noted that surrogacy, despite the fact that it is not regulated in the Polish legal system, has not been the subject of wide interest among lawyers and criminologists.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/8739
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Ciulkin-Sarnocinska_Surogacja_w_ujeciu_karnoprawnym_i_kryminologicznym.pdf4,45 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.