REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8735
Tytuł: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jako instrument ich ochrony
Inne tytuły: The contract on processing personal data on behalf of data controller as an instrument of personal data protection
Autorzy: Czech, Marta
Promotor(rzy): Mróz, Teresa
Słowa kluczowe: dane osobowe
przetwarzanie danych osobowych
powierzenie przetwarzania danych osobowych
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
personal data
personal data processing
processing personal data on behalf of data controller
contract on processing personal data on behalf of data controller
Data wydania: 9-wrz-2019
Data dodania: 24-sty-2020
Abstrakt: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest instrumentem prawa prywatnego, ściśle powiązanym z prawem publicznym, służącym ochronie szczególnego dobra, jakim są informacje dotyczące osób fizycznych, kwalifikowane jako dane osobowe. Instrument ten kształtuje relacje między uczestnikami procesów przetwarzania danych osobowych (administratorem, podmiotem przetwarzającym i podmiotem podprzetwarzającym). Umowa powierzenia nie ma charakteru samodzielnego – musi być związana z innym stosunkiem prawnym (umowa zasadnicza), w ramach którego dochodzi do sytuacji, gdy administrator danych przekazuje zewnętrznemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu i na jego polecenie, co reguluje umowa powierzenia. W pierwszej kolejności wyjaśnienia wymagają pojęcia informacji, danych osobowych, przetwarzania danych i powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegółowych rozważań wymaga charakterystyka prawna umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz jej elementów konstrukcyjnych. Ponadto na uwagę zasługuje zastosowanie przedmiotowej umowy oraz funkcje, jakie pełni ona w obrocie. Dopełnieniem rozważań jest kwestia odpowiedzialności ponoszonej przez uczestników procesów przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest instrumentem ochrony danych osobowych gwarantującym ochronę interesów stron umowy oraz praw osób, których powierzone dane dotyczą.
The contract on processing personal data on behalf of data controller is an instrument of private, as well as public law. Its aim is to protect particular good that is information concerning natural person, qualified as personal data. This legal instrument stipulates relations between participants in processes of data processing (which are: data controller, processor and subprocessor). The contract on processing personal data is not independent – it must be closely related to another legal relation, which is the main contract and needs personal data to be transferred by a data a controller to external entity that processes data on behalf of controller and in accordance with his instructions. First of all, the concepts of information, personal data, data processing and processing personal data on behalf of data controller, need to be clarified. Legal description of the contract on processing personal data and the elements of its construction require detailed considerations. Moreover, worth noting is the use and functions of contract on processing personal data on behalf of data controller in legal and economic turnover. The question of the liability incurred by the participants in personal data processing completes the considerations. The contract on processing personal data on behalf of data controller is an instrument that guarantees the parties’ interests and rights of a person whose data are processed.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/8735
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Czech_Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.pdf2,64 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.