REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8707
Tytuł: Liga kobiet w terenie. Kierunki działalności organizacji na przykładzie struktur białostockich w latach 1966-1981
Inne tytuły: The fieldwork of the League of Women. The organisation’s course of action on the basis of the Białystok’s structure during 1966−1981
Frauenliga (Liga Kobiet) im Feld. Richtungen der Tätigkeit der Organisation mit dem Beispiel von Bialystoker Strukturen in den Jahren 1966−1981
Работа Лиги женщин на местах. Направления деятельности организации на примере белостокских структур в 1966−1981 гг.
Autorzy: Dajnowicz, Małgorzata
Słowa kluczowe: Liga Kobiet
PZPR
system komunistyczny
organizacja kobieca
województwo białostockie
League of Women
Polish United Workers’ Party (PZPR)
communist state
an organisation of women
Białystok Voivodeship
Frauenliga (Liga Kobiet)
kommunistisches System
Frauenorganisation
Woiwodschaft Białystok
Лига женщин
ПОРП
коммунистическая система
женская организация
белостокское воеводство
Data wydania: 2018
Data dodania: 15-sty-2020
Źródło: Niepodległość i Pamięć, 2018, Tom 25 , Numer 2 (62), s. 161-182
Abstrakt: Liga Kobiet, masowa organizacja kobieca funkcjonująca w rzeczywistości Polski Ludowej, w założeniu miała być organizacją apolityczną, jednak od samego początku jej funkcjonowania, związana była z aparatem komunistycznym, czynnie wspierała budowanie i utrwalanie ładu komunistycznego w Polsce Ludowej. Przez cały okres działalności Ligi jednym z jej priorytetów było zwiększanie liczebności kół i członkiń. Organizacja również, poprzez działania propagandowe, chciała być postrzegana w środowiskach kobiecych jako użytkowa, pomocna w rozwiązywaniu codziennych problemów kobiet polskich. Od drugiej połowy lat sześćdziesiątych skupiła się na pracy w miastach i osiedlach, w miejscu zamieszkania kobiet. Były to próby budowania wpływów Ligi Kobiet w środowiskach kobiet nie tylko aktywnych zawodowo, ale również niepracujących.
The League of Women was a mass organisation consisting of women that functioned during the reality of the People’s Poland, a name which is a semiofficial reference to the Polish People’s Republic (PRL). In its essence, it was supposed to be an apolitical organisation, yet, from its very start, it had been associated with the communists, actively supporting the building and the sustaining of the communist order in the People’s Poland. Throughout the period of its operations, one of the League’s priorities was the wide-spreading of its circle of influence and the increasing of its members. By utilising propaganda, this organisation wanted to be perceived for its usefulness and willingness to help the Polish women with their problems. After the second half of the 60s, the League of Women concentrated its work in cities, neighborhoods, and places were women lived. This was but a ploy to build up its influence within the community of women, both employed and those who had no jobs.
Die Frauenliga, eine weibliche Massenorganisation, die in der Realität von der Volksrepublik Polen funktionierte, sollte eine apolitische Organisation sein, aber von Anfang an war sie mit dem kommunistischen Apparat verbunden und unterstützte aktiv den Aufbau und die Konsolidierung der kommunistischen Ordnung in der Volksrepublik Polen. Während der Gesamtdauer der Tätigkeit von der Liga bestand eine ihrer Prioritäten darin, die Anzahl der Kreisen und Mitglieder zu erhöhen. Die Organisation wollte durch Propagandaaktivitäten in Frauenumgebungen als nützlich und hilfsbereit bei der Lösung alltäglicher Probleme polnischer Frauen wahrgenommen werden. Seit der zweiten Hälfte der sechziger Jahre konzentriert sich die Organisation auf der Tätigkeit in Städten und Stadtvierteln, in denen Frauen wohnten. Dies waren Versuche, den Einfluss von der Frauenliga nicht nur auf das Milieu von berufstätigen Frauen, sondern auch auf diejenigen, die nicht arbeiteten, auszuüben.
Лига женщин, массовая женская организация действующая в условиях коммунистической Польши должна была быть аполитичной организацией, однако с самого начала её работы она связана была с коммунистическим аппаратом, оказывая активную поддержку в создании о поддержании коммунистического строя в Польской Народной Республике. В течении всего времени деятельности Лиги, одним из ей приоритетов был набор новых членов и создание новых кружков. Также путём пропагандистской деятельности, Лига хотела показать себя полезной для женщин организацией, способной оказать посильную помощь при повседневных заботах польских женщин. Со второй половины шестидесятых организация сосредоточилась на работе в городах и жилмассивах – в местах, где жили женщины. Это была попытка расширить влияние Лиги Женщин не только в среде работающих женщин, но также неработающих.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz - pracownik Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych. Autorka kilku książek i ponad 120 artykułów publikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania naukowe dotyczą historii kobiet i polityki. Wykładała i odbyła staże naukowe w wielu ośrodkach zagranicznych (w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Holandii, Portugalii, Rosji). Pełni funkcję Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
E-mail: malgorzatadajnowicz@gmail.com
Sponsorzy: Artykuł przygotowany w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki, pt. Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945−1989) – nr 2017/25/B/HS3/02015.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8707
ISSN: 1427-1443
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Dajnowicz_Liga_Kobiet_w_terenie.pdf390,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.