REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8601
Tytuł: Procedura „Niebieskie Karty” i jej skuteczność w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na podstawie badań funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku
Inne tytuły: „Blue cards” procedure and its effectiveness in preventing domestic violence based on the research conducted by officers from Municipal Police Headquarters in Bialystok
Autorzy: Kalinowska, Agata
Promotor(rzy): Halicki, Jerzy
Czykier, Krzysztof (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: przemoc w rodzinie
procedura „Niebieskie Karty”
policja
funkcjonariusze służby patrolowej
dzielnicowi
domestic violence
“Blue Cards” procedure
police
patrolmen
community policemen
Data wydania: 4-lip-2019
Data dodania: 12-lis-2019
Abstrakt: Badania wśród funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zostały przeprowadzone na przełomie 2015 roku oraz 2016 roku. Zgromadzono materiał empiryczny przy użyciu metody sondażu diagnostycznego oraz wielokrotnego studium przypadku. Celem poznawczym badań było poznanie opinii policjantów służby prewencyjnej funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie, w tym realizacji procedury „Niebieskie Karty”, na tle ich doświadczeń zawodowych i aktualnej sytuacji prawnej w Polsce. Istotną część rozprawy stanowi opracowanie rekomendacji w formie planu cyklu szkoleń, których zadaniem będzie podnoszenie poziomu wiedzy funkcjonariuszy policji na temat przemocy w rodzinie. Ponadto użyteczność społeczna dysertacji polega na opracowaniu ogólnych kierunków działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania przemocy w rodzinie, stworzeniu typologii dzielnicowych w związku z oceną skuteczności procedury „Niebieskie Karty” oraz identyfikacji i rozwiązywaniu pojawiających się dylematów związanych z realizacją procedury „Niebieskie Karty” w służbie policjantów. Podjęte w rozprawie analizy nad problemem postrzegania przemocy w rodzinie przez funkcjonariuszy, wniosły wiele ciekawych informacji, które powinny być przydatne w organizacji pracy w środowisku policyjnym, jak również w kreowaniu przemyślanej i odpowiedzialnej polityki w odniesieniu do działań policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
The study was conducted among the police officers of the Municipal Police Headquarters in Bialystok in 2015/2016. A diagnostic survey and a cumulative case study was used to gather empirical data. The purpose of the research was to investigate the opinions of the crime prevention officers of the Municipal Police Headquarters in Bialystok on preventing domestic violence, including the implementation of the “Blue Cards” procedure, while taking into account their professional experience and current legal environment in Poland. The essential part of the current study was the development of a plan for a series of trainings aimed at increasing the level of knowledge and awareness of police officers to domestic violence issues thus lowering the risk of violent events taking place. In addition, a general direction of preventive measures aimed at averting domestic violence was formulated, neighborhood typology was created based on the effectiveness of the “Blue Cards” procedure. Identifying and solving dilemmas related to the “Blue Cards” procedure which arise in the course of duty for police officers implementing the program were considered in the course of this dissertation, which increases its social usefulness. The main thesis of the present doctoral dissertation is that the majority of surveyed police officers consider the “Blue Cards” procedure to be ineffective in as tool to prevent domestic violence. Undertaken analyses concerning domestic violence problem provided many interesting and valuable insights which can be useful for policemen supporting families affected by domestic violence. Moreover, the contributions of the current dissertation can be also valuable for politicians and other policy makers who develop social policies concerning abuse prevention.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8601
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kalinowska_Procedura_Niebieskie_Karty.pdf4,76 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.