REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8595
Tytuł: E-administracja a finansowanie, jakość i dostępność usług publicznych
Inne tytuły: E-administration and financing, quality and availability of public services
Autorzy: Kuzionko-Ochrymiuk, Ewa
Promotor(rzy): Gołaszewska-Kaczan, Urszula
Słowa kluczowe: e-administracja
jakość
dostępność
usługi publiczne
e-administration
quality
accessibility
public services
Data wydania: 23-wrz-2019
Data dodania: 8-lis-2019
Abstrakt: Na rozwój elektronicznej administracji wpływ mają zmiany zachodzące w gospodarce jak i w społeczeństwie (ciągły postęp techniczny, podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, dążenie obywateli do wygody, a także wzrost oczekiwań obywateli względem administracji). Korzyści z wprowadzania e-administracji odnoszą zarówno podmioty administracji publicznej jak i obywatele. Podnoszona jest sprawność, skuteczność i efektywność działań administracji, a w konsekwencji społeczeństwo uzyskuje usługi publiczne wysokiej jakości. Wprowadzenie e-administracji jest konieczne również ze względu na członkostwo w UE i nałożone na poszczególnych członków zobowiązania. Problemem badawczym wrozprawie doktorskiej jest zależność pomiędzy rozwojem e-administracji, a jakością usług publicznych. Głównym celem pracy jest analiza wpływu elektronicznej administracji na jakość usług publicznych. W rozprawie przyjęto hipotezę główną: rozwój e-administracji wpływa na wzrost poziomu jakości usług publicznych. Rozwiązanie problemu badawczego oraz weryfikacja hipotez wymagała wykorzystania różnorodnych metod badawczych(analiza źródeł literaturowych, aktów prawnych, raportów, sprawozdańoraz danych udostępnionych przez GUS). Zastosowano metodę analizy opisowej i porównawczej. W analizie poziomu jakości usług e-administracji posłużono się metodą porządkowania liniowego TOPSIS oraz przy użyciu wskaźnika Perkala.
The development of electronic administration is influenced by changes taking place in the economy and in society (continuous technical progress, raising the level of education of the society, citizens 'desire for convenience, as well as the increase in citizens' expectations of administration). Both public administration entities and citizens benefit from the introduction of e-administration. The efficiency, effectiveness and efficiency of administration is being increased, and as a consequence society receives high quality public services. The introduction of e-administration is also necessary due to EU membership and obligations imposed on individual members. The research problem in the doctoral dissertation is the relationship between the development of e-government and the quality of public services. The main purpose of the work is to analyze the impact of electronic administration on the quality of public services. The main hypothesis was adopted in the dissertation: the development of e-administration increases the quality of public services. The solution to the research problem and verification of hypotheses required the use of various research methods (analysis of literature sources, legal acts, reports, reports and data provided by the Central Statistical Office). The method of descriptive and comparative analysis was used. In the analysis of the quality level of e-government services, the TOPSIS linear ordering method and the Perkala indicator were used.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8595
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (IZarz)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Kuzionko-Ochrymiuk_E-administracja_a_finansowanie_jakosc_i_dostepnosc_uslug_publicznych.pdf
Dostęp ograniczony
3,74 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.