REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8590
Tytuł: Przestępstwa z art. 301 kk. w ujęciu prawnokarnym i kryminologicznym
Inne tytuły: Article 301 of the Polish Criminal Code. A criminal and criminological analysis
Autorzy: Pawluczuk-Bućko, Paulina
Promotor(rzy): Guzik-Makaruk, Ewa M.
Słowa kluczowe: przestępstwo przeciw wierzycielom
przestępczość gospodarcza
karalne bankructwo
penal and crimologicalaspects of dishonesty of creditors
economic crime
Data wydania: 17-cze-2019
Data dodania: 8-lis-2019
Abstrakt: Rozprawa doktorska składa się z ośmiu rozdziałów, które poprzedza wprowadzenie, a wieńczy podsumowanie. Założenia i hipotezy przedstawione w niniejszym opracowaniu kształtują układ pracy. Rozdział I ma charakter metodologiczny. W rozdziale tym wskazano przedmiot i cel badań, określono problemy i hipotezy badawcze, wskazano także na zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze. W rozdziale II dokonano analizy w warstwie dogmatycznej historycznych aktów prawnych, jak również obowiązującej ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Taka sekwencja miała na celu poznanie ewolucji regulacji w zakresie przestępstwa stypizowanego w art. 301 kk. W rozdziale III przedstawiono strukturę analizowanego przestępstwa, celem określenia trudności w wykładni ekstensji użytych pojęć. Rozważania w rozdziale IV opierają się na analizie orzecznictwa sądowego pod kątem ukazania praktyki dokonywania subsumpcji przepisu w oparciu o kwalifikację prawną z art. 301 kk. Rozdział V dotyczy etiologii analizowanego przestępstwa, natomiast rozdział VI zawiera rozważania w zakresie fenomenologii. Mając na względzie, że przestępstwa przeciw wierzycielom wpisują się w przestępczość gospodarczą sensu largo, w ramach rozdziału VII przedstawiono instytucjonalny system zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej. Takie ujęcie stanowiło asumpt do określenia propozycji w zakresie możliwości i kierunków na rzecz poprawy efektywności zapobiegania i zwalczania przestępstw gospodarczych, w tym stypizowanego w art. 301 kk. W rozdziale VIII ukazano natomiast wybrane praktyczne aspekty analizowanego przestępstwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na holistyczne ujęciebadanego zagadnienia które nie powinno być dyskutowane w oderwaniu od jego praktycznych wymiarów.
Insolvency and bankruptcy alike are convenient means of debt discharge which may be particularly detrimental to creditors. Dishonesty of creditors is one of the major pathologies of a state's economy. Therefore, the criminalization of such actions requires a deeper analysis. The dissertation consists of eight chapters. The first chapter includes the methodology and applied scientific research. Chapter II elaborates on the dogmatic and historic implications of the evolution of law pertaining to collective responsibility under criminal law. Chapter III focuses on the structure of the act criminalized in art. 301 of the Polish Penal Code. Chapter IV is an analysis of case law significant to the issues invoked in the dissertation. Chapter V explains the etiology of the analyzed crime, and chapter VI aims at investigating the phenomenology associated to the crime. Chapter VII is devoted to the institutional framework of economic crime prevention. Finally chapter VIII is an empirical study mainly directed on the practicalities of the phenomenon.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8590
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Pawluczuk-Bucko_Przestepstwo_z_art_301_kk.pdf2,95 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.