REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8587
Tytuł: Determinanty rozwoju państw BRICS w aspekcie międzynarodowej konkurencyjności
Inne tytuły: Development determinants of BRICS countries in the aspect of international competitiveness
Autorzy: Waligóra, Kamil
Promotor(rzy): Truskolaski, Tadeusz
Słowa kluczowe: ekonomia
handel
rozwój
integracja
kooperacja
economics
trade
development
integration
cooperation
Data wydania: 2-wrz-2019
Data dodania: 7-lis-2019
Abstrakt: Przedmiotem rozprawy była ocena dotychczasowego rozwoju gospodarczego państw grupy BRICS tj. Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA. Celem stało się określenie czynników, które przyczyniły się do zmiany globalnej pozycji tematycznej grupy państw. Rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów: dwóch teoretycznych i trzech empirycznych. W części teoretycznej przedstawiono ewolucję pojęć tematycznych, w tym wzrostu, rozwoju, konkurencji i konkurencyjności. Analizowano sposób definiowania bogactwa i poszukiwanie jego źródeł. W ramach analizy historycznej przedstawiono przemiany wewnętrzne umożliwiające wykorzystanie niepowtarzalnych czynników endogenicznych odpowiedzialnych za wzrost gospodarczy przy wykorzystaniu pozytywnych procesów egzogenicznych takich jak: globalizacja, liberalizacja handlu światowego, internacjonalizacja przedsiębiorstw, nasilanie przepływu kapitału w skali świata. Oś empiryczna opierała się na analizie polityk handlowych i procesów wymiany BRICS z pozostałą częścią świata. W ramach badań nad konkurencyjnością gospodarek skupiono się na zdolności pozyskiwania BIZ oraz przeprowadzono analizę indeksów Światowego Forum Ekonomicznego i Banku Światowego pozycjonując BRICS przy wykorzystaniu siatki centylowej. W ostatniej części rozprawy przedstawiono wnioski płynące z wyników ankiety eksperckiej tworząc opisową, krótkookresową prognozę dla BRICS.
The subject of the dissertation was the assessment of the current economic development of the BRICS countries, i.e. Brazil, Russia, India, China and South Africa. The goal was to identify factors that contributed to changing the global position of the thematic group of countries. The doctoral dissertation consists of five chapters: two theoretical and three empirical ones. The theoretical part presents the evolution of thematic concepts, including growth, development, competition and competitiveness. The method of defining wealth and searching for its sources was analyzed. As part of the historical analysis, internal transformations were presented, enabling the use of unique endogenous factors responsible for economic growth using positive exogenous processes such as globalization, liberalization of world trade, internationalization of enterprises, and intensification of capital flow on a global scale. The empirical axis was based on the analysis of trade policies and BRICS exchange processes with the rest of the world. As part of research on the competitiveness of economies, the focus was on the ability to acquire FDI and an analysis of the World Economic Forum and World Bank indexes was carried out, positioning BRICS using a centile grid. The last part of the dissertation presents the conclusions drawn from the results of the expert survey, creating a descriptive, short-term forecast for BRICS.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8587
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Waligora_Determinanty_rozwoju_panstw_BRICS.pdf9,13 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.