REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8373
Tytuł: „Przyniosło mnie tutaj z nieskończoności”. Metafizyka istnienia: mityczny światopogląd poetycki Juliana Tuwima
Inne tytuły: „Przyniosło mnie tutaj z nieskończoności” (I’ve been brought here from infinity). The metaphysics of existance: the mythical philosophy of Julian Tuwim’s poetry
Autorzy: Szóstak, Anna
Słowa kluczowe: nieskończoność
metafizyka
ontologia
transcendencja
mit
człowieczeństwo
infinity
metaphysics
ontology
transcendence
myth
humanity
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-paź-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 151-170
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3
Konferencja: Ogólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013
Abstrakt: Artykuł „Przyniosło mnie tutaj z nieskończoności”. Metafizyka istnienia: mityczny światopogląd poetycki Juliana Tuwima jest próbą wskazania na rolę i miejsce transcendencji w światopoglądzie autora Sokratesa tańczącego, co oznacza nie tyle wyjście poza kanoniczną interpretację wczesnej twórczości Tuwima, co jest jej rozszerzeniem i koniecznym dopowiedzeniem. Odczuwanie rzeczywistości w poezji Tuwima, skupionej na żywiołowym przeżywaniu doczesności i ziemskich, bardzo zmysłowych jej aspektów, odsyła bowiem, jak sądzę i co staram się udowodnić, do fundamentalnych pytań o naturę bytu i jego sens pozaempiryczny, który wykracza przy tym poza wąsko pojęte zagadnienie wiary. Metafizyczne potrzeby a zarazem dylematy poety wyrażają się w tęsknocie za mitem rozumianym jako forma świadomości odnosząca człowieka do niewarunkowych racji egzystencji i jej wymiaru transcendentnego, magicznego, wyobrażeniowego. I choć refleksyjno-filozoficzne rozważania o istocie realności nie stanowią jądra tej poezji, są niewątpliwie jej ważnym składnikiem, wskazując na przekonanie poety o istnieniu ukrytej pod powierzchnią tego, co widzialne i namacalne, konstytuującej człowieczeństwo i poetyckość metafizycznej podszewki rzeczywistości.
This article is an attempt to show the role and the place of transcendence in the philosophy of Sokrates tańczący author. It not only attempts to canonically interpret young Tuwim’s works but also to extent the interpretation. Tuwim’s poetry is focused on vivid and earthy very sensual aspects of life so its reality, as I believe and try to prove, is about fundamental questions of existence and its beyond empirical sense outreaching the religious interpretation. Poet’s metaphysical needs and at the same time dilemmas are shown in his yearning for the myth meaning a form of human consciousness relating to unconditioned right of existence and its transcendental magical and imagined dimension. And although reflective philosophical thoughts on the core of the existence are not the main focus in Tuwim’s poetry they are undoubtedly its important ingredient. Tuwim knows that the real truth about being human and the poetical metaphysical hidden under the surface is in the lining of his poetry.
Afiliacja: Uniwersytet Zielonogórski
Nota biograficzna: Anna Szóstak ‒ prof. dr hab. historyk literatury polskiej, specjalizuje się w literaturze XX i XXI wieku, autorka ponad stu publikacji naukowych, w tym pięciu książek autorskich (Nurt lingwistyczny we współczesnej polskiej poezji dziecięcej; Od modernizmu do lingwizmu. O przemianach w twórczości Jana Brzechwy; W poszukiwaniu tożsamości. Liryczne horyzonty mitu dzieciństwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku; W stronę mitu. Metafizyczne tęsknoty literatury XX i XXI wieku; Między mitem a rzeczywistością. Topos dzieciństwa w prozie polskiej po roku 1989); kierownik Pracowni Literatury Współczesnej w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz kierownik tegoż zakładu. Zainteresowania naukowe badaczki koncentrują się wokół kilku zasadniczych kręgów problemowych: poezja lingwistyczna sytuująca się na pograniczu literatury dziecięcej i wysokoartystycznej, wątki metafizyczne i dylematy ideowe w poezji i prozie dwudziestowiecznej, wieloaspektowy charakter mitu we współczesnej literaturze polskiej i obcej (w tym – w literaturze fantasy), problematyka mitologii dzieciństwa w poezji i prozie współczesnej oraz krytyka literacka.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8373
ISBN: 978-83-86064-47-02
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Szostak_Przynioslo_mnie_tutaj_z_nieskonczonosci.pdf424,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.