REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8057
Tytuł: Działalność Ligi Kobiet w północno-wschodniej części Polski Ludowej w latach 1975–1989 w świetle „Naszej Pracy”
Inne tytuły: Polish Women’s League’s activity in north-eastern Polish People’s Republic in 1975–1989 in the light of „Nasza Praca”
Die Tätigkeit der Polnischen Frauenliga im nordöstlichen Teil der Volksrepublik Polen in den Jahren 1975−1989 im Licht von „Nasza Praca“
Деятельность Лиги женщин в северо-восточной части Польской Народной Республики в 1975−1989 годах в свете публикаций в бюллетене „Nasza Praca”
Autorzy: Drozdowska, Agnieszka
Słowa kluczowe: Liga Kobiet
województwo białostockie
Polska Ludowa
„Nasza Praca”
Polish Women’s League
Białystok Voivodeship
Polish People’s Republic
Polnische Frauenliga
Woiwodschaft Białystok
Volskrepublik Polen
„Nasza Praca“ (Unsere Arbeit)
Лига Женщин
Белостокское воеводство
Польская Народная Республика
„Наша работа” („Nasza Praca”)
Data wydania: 2019
Data dodania: 10-lip-2019
Wydawca: Muzeum Niepodległości w Warszawie
Źródło: Niepodległość i Pamięć, nr 2(66), 2019, s. 183-211
Abstrakt: Niniejszy artykuł przedstawia działalność Ligi Kobiet województwa białostockiego prezentowaną na łamach „Naszej Pracy” w latach 1975–1989. Obszar badań został częściowo rozszerzony o terytorium województw łomżyńskiego i suwalskiego, wyodrębnionych z województwa białostockiego w 1975 r. Celem artykułu jest ukazanie płaszczyzn aktywności organizacji w ostatnich 14 latach istnienia Polski Ludowej, wskazanie najbardziej prężnie działającego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet w północno-wschodniej części Polski Ludowej oraz zmian w strukturze biuletynu „Nasza Praca”
In the article hereof has been described the activity of Białystok Voivodeship’s Women’s League presented in the newsletter „Nasza Praca” in 1975–1989. Research area was partially extended about territory of Łomża Voivodeship and Suwałki Voivodeship, extracted from Białystok Voivodeship in 1975. The main purpose of the article is to show dimensions of organization’s activity in the last 14 years of People’s Poland, choose the most effi cient Regional Management Boards of Women’s League in north-eastern People’s Poland and structural changes in newsletter „Nasza Praca”.
Dieser Artikel stellt die Aktivitäten der Polnischen Frauenliga der Woiwodschaft Białystok vor, die 1975−1989 in „Nasza Praca“ vorgestellt wurde. Das Forschungsgebiet wurde zum Teil durch das Gebiet der Woiwodschaften Łomża und Suwałki erweitert, die 1975 von der Woiwodschaft Białystok getrennt wurden. Der Artikel zielt darauf ab, das Tätigkeitsfeld dieser Organisation während der letzten 14 Jahre des Bestehens der Volksrepublik Polen darzustellen, den dynamischsten Vorstand der Polnischen Frauenliga im Nordosten der Volksrepublik Polen und Veränderungen in der Struktur des Bulletins „Unsere Arbeit“ anzugeben.
Данная статья знакомит читателя с деятельностью Лиги женщин белостокского воеводства, представленной на страницах бюллетеня „Nasza Praca” в 1975−1989 гг. Область исследований была частично расширена территориями Ломжинского и Сувальского воеводств, выделенных из Белостокского воеводства в 1975 году. Целью статьи является ознакомление читателя с областями деятельности организации на протяжении последних 14 лет существования польской Народной Республики, представление наиболее активного Воеводского управления Женской лиги северо-востока Польской Народной Республики и изменений в структуре бюллетеня „Nasza Praca”.
Nota biograficzna: mgr Agnieszka Drozdowska - doktorantka, absolwentka historii na Uniwersytecie w Białymstoku. W 2017 r. podjęła studia doktoranckie na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Interesuje się historią społeczną XIX–XX w. ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet.
E-mail: drozdowska.agnieszkaa@gmail.com
Sponsorzy: Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989), nr 2017/25/B/HS3/02015.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8057
ISSN: 1427-1443
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2713-7958
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Drozdowska_Dzialalnosc_Ligi_Kobiet.pdf541,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.