REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8021
Tytuł: Dług jako instrument lokalnej polityki publicznej
Inne tytuły: Debt as an instrument of local public policy
Autorzy: Mielech, Ewelina
Promotor(rzy): Poniatowicz, Marzanna
Wyszkowska, Dorota (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: lokalna polityka publiczna
finanse lokalne
dług sektora samorządowego
efektywność
local public policy
local finance
local government public debt
efficiency
Data wydania: 15-kwi-2019
Data dodania: 26-cze-2019
Abstrakt: Celem głównym niniejszej rozprawy jest analiza długu jako instrumentu lokalnej polityki publicznej oraz identyfikacja obszarów tej polityki, które są szczególnie predysponowane do realizacji za pomocą wykorzystania instrumentów dłużnych, uwzględniając kryterium efektywności działań. Uwzględniając wskazany powyżej cel badań, sformułowano następujące pytania badawcze: Jakie instrumenty lokalnej polityki publicznej są wykorzystywane przez władze samorządowe? Czy specyfika systemu finansów lokalnych umożliwia realizację lokalnej polityki publicznej bez wykorzystywania przez władze samorządowe instrumentów dłużnych? Jakie są mechanizmy limitacji długu jednostek samorządu terytorialnego (JST) jako instrumentu lokalnej polityki publicznej? Czy występują płaszczyzny lokalnej polityki publicznej szczególnie predysponowane do jej realizacji za pomocą instrumentów dłużnych? Czy i jakie działania realizowane z wykorzystaniem instrumentów dłużnych są efektywne i przyczyniają się do osiągnięcia celów lokalnej polityki publicznej? Analizie empirycznej poddano 18 miast wojewódzkich mających status miast na prawach powiatu. W przedmiotowej dysertacji zbadano efektywność działań publicznych zrealizowanych przez analizowane JST, z uwzględnieniem wykorzystywanych przez nie instrumentów dłużnych w latach 2010-2016. Dysertacja składa się z sześciu rozdziałów.
The main objective of this dissertation is to analyze debt as an instrument of local public policy and to identify those areas of this policy which are particularly predisposed to be implemented by means of debt instruments, taking into account the criterion of effectiveness of measures. Considering the above-mentioned research objective, the following research questions were formulated: What instruments of local public policy are used by local government authorities? Does the nature of the local finance system make it possible to implement local public policy without the use of debt instruments by local authorities? What are the mechanisms of limiting the debt of local government units (LGU) as an instrument of local public policy? Are there any aspects of local public policy that are particularly predisposed to be implemented by means of debt instruments? Are the measures implemented with the use of debt instruments effective and do they contribute to the achievement of the objectives of local public policy and if so, what are these measures? An empirical analysis was conducted for 18 cities with poviat rights. The dissertation contains research on the effectiveness of public measures implemented by the analyzed LGUs, taking into account the debt instruments used by them in the years 2010-2016. The dissertation consists of six chapters.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania
URI: http://hdl.handle.net/11320/8021
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Mielech_Dlug_jako_instrument_lokalnej_polityki_publicznej.pdf
Dostęp ograniczony
3,56 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.