REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7991
Tytuł: Finansowanie projektów sektora biznesu na terenach poprzemysłowych w mieście w kontekście rozwoju lokalnego
Inne tytuły: Financing of the business sector projects on brownfields in a city in a context of the local growth
Autorzy: Jania, Agnieszka
Słowa kluczowe: teren poprzemysłowy
aktywizacja terenów poprzemysłowych
projekt sektora biznesu
finansowanie projektu
brownfield
brownfield redevelopment
business sector's project
financing the project
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-cze-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska, s. 88-97
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Abstrakt: Cel – Podjęta problematyka dotyczy współczesnego wyzwania miast (m.in. europejskich) w zakresie aktywizacji terenów poprzemysłowych, tj. kapitałochłonnych projektów sektora biznesu aktywizujących tereny poprzemysłowe w mieście w kontekście deprecjonowania negatywnego wpływu terenów poprzemysłowych na przestrzeń miasta, a także osiągania rozwoju lokalnego. Metodyka badania – W ujęciu metodologicznym badanie zawiera kwerendę bibliograficzną w przedmiotowym zakresie badawczym. Wynik – Przeprowadzone badania literaturowe przedstawiają kreowanie różnorodnych możliwości pozyskiwania kapitału przez sektor prywatny na inwestycyjnym rynku nieruchomości. Z punktu widzenia podmiotu sektora biznesu, dostępność kapitału warunkuje np.: jego forma prawna, zdolność kredytowa, etap procesu inwestycyjnego czy rodzaj nieruchomości stanowiącej przedmiot inwestycji. Oryginalność/Wartość – Rozważania naukowe obejmują wyzwania współczesnych miast w zakresie ożywiania terenów poprzemysłowych. Jednocześnie odnoszą się do specyficznych uwarunkowań projektów lokalizowanych na terenach poprzemysłowych, m.in. wysokiej kapitałochłonności, a także czasochłonności i ich specyficznego ryzyka. W konsekwencji pojawia się konieczność różnicowania źródeł finansowania w obszarze inwestycji mających na celu ożywienie terenów poprzemysłowych.
Goal – The issue of the paper concerns contemporary challenge in cities (e. g. in european) connected with brownfields redevelopment ie. capital-intensive business sector projects which activate brownfields in a city in context of depreciation the negative influence of brownfields to space in a city and achievement local growth. Detailing it is included an identification of alternative sources of financing the buisness sector's brownfields redevelopment in a city. It's aim is to enhance possibilities of its diversification activating business sector to realise more brownfields redevelopment in a city. Research methodology – Methodologically, research includes desk research connected with researching issues. Score – Performed literature study shows the creation of variety possibilities of acquiring the capital by private sector on investigating real estate market, ie. eg. crowdfunding, corporate bonds, leasing, buy-back transactions, timesharing. Their availability in point of view of individual subject of business sector's conditiond, eg. legal form, creditworthiness, period of investment process, kind of real estate (including its way of using). Originality/value – Scientific considerations including the contemporary city's challenge connected with importance of brownfield redevelopment shaped there. Simultaneously it is refered to specific conditions of projects located on brownfields, ei. eg. high capital-intensity and time-intensity and also their specific risk. In consequences, it is shaped necessity of differentation the funding sources of investments which are aimed at brownfield redevelopment
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/11320/7991
DOI: 10.15290/wpewbmn3.2019.07
ISBN: 978-83-917772-9-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Jania_Finansowanie_projektow_sektora_biznesu.pdf2,28 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.