REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7990
Tytuł: Wymiana międzynarodowa w okresie przedkapitalistycznym
Inne tytuły: International trade exchange in the pre-capitalist period
Autorzy: Żukowski, Piotr Zbigniew
Słowa kluczowe: międzynarodowe stosunki ekonomiczne
historia gospodarcza
teoria wymiany międzynarodowej
starożytność
Średniowiecze
international economic relations
economic story
foreign trade theory
Ancient Age
Middle Ages
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-cze-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska, s. 61-75
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Abstrakt: Cel – Celem pracy było stworzenie rysu historycznego międzynarodowych relacji gospodarczych do końca XVII wieku. W artykule wykazano, iż jeszcze przed erą wielkich odkryć geograficznych między poszczególnymi krajami istniała dobrze zorganizowana wymiana towarowa. Metodyka badania – Metodykę badawczą sprowadzono do wnikliwej analizy wybranych publikacji naukowych z obszarów historii gospodarczej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. W głównej hipotezie badawczej przyjęto, iż w analizowanym okresie, czyli do momentu odkrycia Ameryki w 1492 roku przez Krzysztofa Kolumba, funkcjonował dobrze zorganizowany handel zagraniczny. Pierwsza szczegółowa hipoteza badawcza miała dowieść, iż wymiana międzynarodowa była wówczas ograniczona do handlu towarami i surowcami oraz do migracji międzynarodowych (bez międzynarodowych przepływów usług i kapitału). Drugą hipotezę badawczą poświęcono teorii wymiany międzynarodowej i założeniu, że w badanym czasie nie istniała wymiana wewnątrzgałęziowa, polegająca na eksporcie i imporcie tych samych dóbr przez dany kraj. Wynik – Przestudiowanie materiału źródłowego wykazało, iż już w okresie antycznym wykształcił się społeczny, a później międzynarodowy podział pracy, który do dziś stanowi podstawę struktury wymiany handlowej. Już starożytne cywilizacje (Grecja, Rzym, Fenicja) prowadziły ożywioną wymianę dóbr z zagranicą, a jej dalszy rozwój nastąpił w epoce Średniowiecza. W analizowanym okresie handel światowy obejmował jedynie wymianę dóbr i migrację ludności oraz miał charakter międzygałęziowy. W toku pracy badawczej cała piramida hipotez została zweryfikowana pozytywnie. Oryginalność/Wartość – W publikacji dążono do rozszerzenia wiedzy na temat handlu międzynarodowego w okresie przedkapitalistycznym, stąd odniesiono się w niej do teorii ekonomii i do wszystkich wykorzystanych publikacji naukowych. Artykuł ten jest efektem samodzielnej pracy autora.
Goal – The main goal of the publication is creating a historical view of international economic relations until the end of 17th century. The main purpose of the article is proof, that already in pre-capitalist era (before the great geographical discoveries era), had functioned well-organized trade exchange of goods between many countries. Research methodology – The research methodology is limited to deep analysis of chosen research publications in the field of international economics and economic history. The main hypothesis supposes, that before the great geographical discoveries era, had functioned wellorganized foreign trade. First detailed hypothesis has to proof, that world trade exchange in analysed period was limited to international exchange of goods and to economic migrations (without international capital and services flows). The second detailed hypothesis is designed to international trade theory, and supposes, that in pre-capitalist period was no intra-industry trade (it means synchronous exports and imports of the same goods by a chosen country). Score – Studying of whole source material has revealed, that already in ancient period had evolved the social, and later international division of labour, which today is a key factor of trade exchange structure. Already Antique civilisations (Greece, Rome and Phoenicia) traded with many countries and regions, and the international trade exchange had developed in the Middle Ages. In the analysed period world trade was limited to international flows of goods and population and had an inter-industry character. During the research, the whole pyramid of hypotheses had been verified positive. Originality/Value – The research article had to extend the knowledge about international trade exchange in pre-capitalist period. This thesis is wide-related to economic theory and to all exploited research publications. Article has been created by the author independently.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7990
DOI: 10.15290/wpewbmn3.2019.05
ISBN: 978-83-917772-9-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Z_Zukowski_Wymiana_miedzynarodowa_w_okresie_przedkapitalistycznym.pdf3,04 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.